Prestolta Pelastussuunnitelma Avaimet käteen -palveluna

Kun tilaat verkkosivujemme kautta pelastussuunnitelman kesäkuun 2024 aikana, saat -20 % alennuksen. 

Mikä on pelastussuunnitelma?

Pelastussuunnitelma on lakisääteinen ja se laaditaan rakennuksen asukkaita ja käyttäjiä, ei viranomaisia varten. Suunnitelma antaa tietoa turvallisuudesta sekä siitä, miten tulipaloja ja muita vaaratilanteita ehkäistään. Pelastussuunnitelmasta selviää myös miten rakennuksessa toimitaan oikein onnettomuustilanteissa.

Laki velvoittaa kiinteistön omistajaa omatoimiseen varautumiseen. Asuinrakennuksissa ja liikekiinteistöissä se tarkoittaa mm. pelastussuunnitelman laadintaa ja sen ajantasaisuudesta huolehtimista. Tavoitteena on tukea riskien tunnistamista, turvallisuustyötä sekä varautumista onnettomuustilanteissa toimimiseen.

Oikein laadittu pelastussuunnitelma on aina ajan tasalla ja se on helppo jakaa kiinteistössä asuville tai siinä toimiville. 

Asuinkiinteistöissä pelastussuunnitelman tekemisestä vastaa taloyhtiön hallitus. 

 

skatko_1x1-1000px
Preston Avaimet käteen -palveluna

Pelastussuunnitelma vaivattomasti

Avaimet käteen -palvelumme avulla pidät pelastussuunnitelmasi aina ajan tasalla. Taltioimme pelastussuunnitelmasi verkkopalveluumme, josta voit jakaa sen vaivattomasti kaikille kiinteistön asukkaille tai toimijoille.

Pyydä tarjous pelastussuunnitelmasta

  Preston palveluna 

  Pelastussuunnitelma on lainsäädännön velvoittama turvallisuusdokumentti, joka sisältää tiedot siitä, millä tavalla vaaratilanteita pyritään ennaltaehkäisemään, miten niihin varaudutaan ja millä tavalla onnettomuustilanteessa toimitaan.

  Preston pelastussuunnitelma on sähköinen turvallisuusasiakirja, jonka ajan tasalla pitäminen ja jakelu on tilaajalle helppoa verkkopalvelun kautta.

  Teemme vuosittain satoja suunnitelmia ja palvelemme sinua valtakunnallisesti.

   

  Pelastussuunnitelmna kohdetarkastaja

  Usein kysyttyä

  Onko pelastussuunnitelma pakollinen?
  Taloyhtiö | Liikekiinteistö | Tapahtuma

  Milloin pitää tehdä pelastussuunnitelma?

  Pelastussuunnitelma on lakisääteinen turvallisuusohje useimmille taloyhtiöille, liike- ja julkisille kiinteistöille sekä isommille tapahtumille.

  • Asuinrakennukset, joissa vähintään kolme huoneistoa
  • Työpaikkatilat, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien henkilöiden määrä on vähintään 50
  • Kauppakeskukset ja vastaavat tilat sekä yli 400 neliömetrin myymälät
  • Ravintolat ja vastaavat, joissa yli 50 asiakaspaikkaa
  • Teollisuus-, tuotanto- ja varastorakennukset, joiden pinta-ala yli 1500 m2
  • Koulut, oppilaitokset & muut opetuksessa käytettävät tilat
  • Lastensuojelulaitokset, koulukodit, päiväkodit, perhepäiväkodit & muut lasten ryhmämuotoisen hoidon tilat
  • Majoitusliikkeet ja leirintäalueet
  • Joukkomajoitustilat, joissa majoitetaan min 20 henkilöä
  • Julkiset tilat/kokoontumispaikat – kirkot, kirjastot, urheilu- ja näyttelyhallit, teatterit, liikenneasemat, messualueet, moottoriradat, huvipuistot ja vastaavat kokoontumispaikat
  • Eläinsuojat, joissa edellytetään ympäristölupaa
  • Vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavat kohteet
  • Tunnelit, yli 100 metriä pitkät ja yleisessä käytössä olevat
  • Turvetuotantoalueet
  • Pelastuslain 18§:ss ä tarkoitetut kohteet (Hoitolaitokset sekä palvelu- ja tukiasuminen)
  • Pelastuslain 22 a–22 c §:ssä tarkoitetut kohteet (Öljyvarastot, satamat
  • Isommat tapahtumat

  Tarkka määrittely löytyy Valtioneuvoston asetuksesta 2011/407 " Velvollisuus laatia rakennukseen tai muuhun kohteeseen pelastussuunnitelma"

  Linkki lainsäädäntöön  →

  Kenen vastuulla on pelastussuunnitelma?
  Taloyhtiö | Liikekiinteistö

  Kuka vastaa pelastussuunnitelmasta?

  Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija. Jos rakennuksessa toimii useita toiminnanharjoittajia, rakennuksen haltijan tulee laatia pelastussuunnitelma yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa. 

  Vastuu asuinkiinteistön pelastussuunnitelmasta on taloyhtiön hallituksella. Pelastussuunnitelman avulla rakennuksen omistaja, haltija ja toiminnanharjoittaja osoittavat tunnistavansa rakennukseen ja siinä tapahtuvaan toimintaan liittyvät vaarat. Pelastussuunnitelmassa kuvaillaan, miten kyseisiin vaaratekijöihin on varauduttu.

  Rakennuksen omistajan tai haltijan vastuulla olevien paloturvallisuusasioiden lisäksi pelastussuunnitelmassa huomioidaan myös kiinteistön käyttäjien vastuut. Pelastussuunnitelma laaditaan siten, että jokainen kiinteistössä asuva, toimiva tai vieraileva henkilö ymmärtää siihen kirjattujen asioiden vaikutukset turvallisuudelle ja löytää tarvitsemansa tiedot.

  Linkki lainsäädäntöön →

  Mitä asioita pelastussuunnitelmassa pitää olla?
  Taloyhtiö | Liikekiinteistö

  Mitä pelastussuunnitelma sisältää?

  pelsu_web

  Jokainen kohde laatii oman pelastussuunnitelmansa riippuen siitä, mitä toimintaa kiinteistössä harjoitetaan tai millaisia vaaratilanteita voidaan ennakoida.

  Pelastussuunnitelmassa

  • esitetään rakennukseen liittyvät vaaranpaikat ja riskit
  • annetaan toimintaohjeet tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi
  • annetaan toimintaohjeet vaaratilanteissa toimimiseksi

  Linkki lainsäädäntöön →

  Kuka voi tehdä pelastussuunnitelman?
  Taloyhtiö | Liikekiinteistö

  Kuka laatii pelastussuunnitelman?

  Rakennuksen haltijan tulee laatia rakennuksen pelastussuunnitelma. Taloyhtiössä vastuu on taloyhtiön hallituksella. Pelastussuunnitelman voi tehdä omin voimin tai sen tekemisen voi ulkoistaa alan ammattilaiselle. Tässä vinkit molempiin vaihtoehtoihin:

  1) Teet pelastussuunnitelman itse

  Sisäasiainministeriö on julkaissut ohjeen asuinkiinteistöjen pelastussuunnitelman laadinnasta. Ohjeen tavoitteena on tukea asuinkiinteistöjen omatoimisen varautumisen suunnittelua ja toteuttamista sekä pelastussuunnitelman laadintaa. Pdf-muotoisen ohjeen voi ladata tästä.

  Jos päätät laatia pelastussuunnitelman itse, niin muistathan, että suunnitelma tulee päivittää aina, kun siihen tulee muutoksia. Toinen mietittävä seikka on se, kuinka varmistat pelastussuunnitelman jakelun asukkaille tai kiinteistössä toimiville.

  2) Pelastussuunnitelman laadinnan tilaaminen alan ammattilaiselta

  Vakiintunut käytäntö on, että kiinteistönhaltijat tilaavat pelastussuunnitelman tekemisen ja päivittämisen paloturvallisuusalan asiantuntijoilta verkkopohjaisena palveluna.

  Preston pelastussuunnitelma -palvelun avulla pidät pelastussuunnitelmasi aina ajan tasalla. Verkkopalvelumme kautta pystyt jakamaan sen helposti avoimella linkillä kiinteistön asukkaille tai toimijoille.

  Yhä useampi asiakkaamme on todennut avaimet käteen -palvelumme vaivattomaksi ja parhaaksi tavaksi laatia ja ylläpitää pelastussuunnitelmaa. Asiakkaamme arvostavat erityisesti sitä, että teemme pelastussuunnitelman aina paikan päällä juuri kyseisen kiinteistön riskit huomioiden. Asiakkaamme ovat myös arvostaneet sitä, että ajantasainen suunnitelma on helppo jakaa kiinteistössä asuville tai toimiville.

  Hankkiessasi pelastussuunnitelman kauttamme saat mm:

  • Pelastussuunnitelman
   • Presto palveluna suunnitelma valmiiksi tehtynä (mukana mm. kuvia kohteesta ja erityispiirteet huomioituna)
   • Helppo jakaa verkkolinkkinä
   • Helppo päivittää muutokset (esim. eri yhteystiedot)
   • Lainsäädännön muutokset päivittyvät automaattisesti
   • Raportoimme myös laadinnan aikana esille tulleet turvallisuushuomiot
  • Toimintaohjeet eri tilanteissa
  • Yleisen turvallisuusohjeen (voi tulostaa esim. rappukäytäviin)
  • Asukkaan turvallisuusohjeen (voi tulostaa esim. talokansioon)
  Milloin pelastussuunnitelma on päivitettävä?
  Taloyhtiö | Liikekiinteistö

   

  Pelastussuunnitelman on oltava aina ajan tasalla eli kaikki muutokset on päivitettävä siihen esim. lainsäädännön, toimintaympäristön tai yleistietojen muuttuessa. Muutokset on myös tiedotettava kiinteistön asukkaille tai siinä toimijoille.

  Pelastussuunnitelman jalkauttaminen asukkaille
  Taloyhtiö

  Pelastussuunnitelman tarkoituksena on myös herättää asukkaat huomaamaan asuinympäristön vaaratekijät ja auttaa ehkäisemään vaaratilanteet ja vahingot. Siksi viestintä hallituksen ja asukkaiden/toiminnanharjoittajien kanssa on tärkeää. Pelastussuunnitelma on siis syytä lähettää, tai viestiä sen tärkein sisältö, kaikille asukkaille ja työntekijöille.

  Rakennuksen omistajan tai haltijan vastuulla olevien paloturvallisuusasioiden lisäksi pelastussuunnitelmassa huomioidaan myös kiinteistön käyttäjien vastuut. Pelastussuunnitelma laaditaan siten, että jokainen kiinteistössä asuva, toimiva tai vieraileva henkilö ymmärtää siihen kirjattujen asioiden vaikutukset turvallisuudelle ja löytää tarvitsemansa tiedot.

  Pelastussuunnitelma laki velvoittaa
  Linkit lainsäädäntöön

  Pelastuslaissa kiinteistön omistajaa, haltijaa ja toiminnanharjoittajaa velvoitetaan omatoimiseen varautumiseen sekä pelastussuunnitelman laatimiseen .

  A ) Pelastussuunnitelma ja sen sisältö (linkki lainsäädäntöön →)

  Pelastussuunnitelma on laadittava omatoimisen varautumisen toimenpiteistä. Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus:

  1. vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä;
  2. rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä;
  3. asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi;
  4. mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.

  B) Omatoiminen varautuminen (linkki lainsäädäntöön → )

  Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

  1. ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä;
  2. varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa;
  3. varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät;
  4. ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi.

  C)  Velvollisuus laatia pelastussuunnitelma (linkki lainsäädäntöön →)

  Valtioneuvoston antamassa asetuksessa määritellään ne kohteet, mihin pelastussuunnitelma on pakollinen.

   

   

  Back to top

  Pelastussuunnitelmapalvelu sisältää

  • Kohdekierrosta edeltävät valmistelevat toimenpiteet
  • Pelastussuunnitelman sisällön tuottamisen riskinarvioinnin kohteessa
  • Dokumentit sähköisessä muodossa
  • Verkkopalvelun ylläpitomaksun vuodeksi
  • Pelastussuunnitelman ja toimintaohjeiden toimittamisen tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen

   

  Pelastussuunnitelma Preston palveluna

  Dokumentit

  • Pelastussuunnitelma sähköisessä muodossa – käyttäjätunnus ja linkki verkkopalveluun.
  • Turvallisuushuomiot suunnitelman laatimisen aikana todetuista puutteista.
  • Tilaaja voi tulostaa verkkopalvelun kautta pelastussuunnitelman, toimintaohjeet onnettomuustilanteessa sekä yleisen turvallisuusohjeen.

  Tilaajalla on oikeus ylläpitää ja päivittää pelastussuunnitelmaa sekä kirjata halutessaan omavalvontaan kuuluvia tehtäviä verkkopalvelun kautta. Verkkopalvelu muistuttaa vuosittaisista päivityksistä ja päivittyy myös automaattisesti laki- ja asetusmuutosten osalta.

   

  suunnitelma tehdään paikan päällä

  Näin pidät pelastussuunnitelman ajan tasalla vaivattomasti

  Sopimus

  Tilaa pelastussuunnitelma palveluna ja tee sopimus Preston kanssa.

  Kartoitus kohteessa

  Sovimme kanssasi ajankohdan ja teemme kartoituksen kohteessasi.

  Sisäänpääsymme varmistaminen kaikkiin tarvittaviin tiloihin on sinun vastuullasi. Voit olla mukana kartoituskierroksella tai voimme tehdä sen myös itsenäisesti näin halutessasi

  Pelastussuunnitelma

  Lähetämme sinulle linkin valmiiseen pelastussuunnitelmaan.

  Saat liitteenä myös pdf:ään tekemämme turvallisuushuomiot.

  Tiedota asukkaita tai kiinteistössä toimijoita

  Laadi viestintäohje ja tiedota kiinteistön haltijat sekä asukkaat.

  Ajantasainen pelastussuunnitelma on helppo jakaa saamasi linkin avulla kenelle tahansa. Voit myös määritellä eri käyttöoikeustasot (esim. luku/päivitys)

  Voit tulostaa verkkopalvelumme kautta yleisen turvallisuusohjeen (A4) kiinteistön ilmoitustaululle tai rappukäytävään.  

  Ylläpito

  Kirjaa mahdolliset muutokset digitaaliseen suunnitelmaan ja pidä tiedot aina ajan tasalla.

  Halutessasi voit tilata meiltä pelastussuunnitelman päivityksen, jolloin varmistamme, että suunnitelma on ajan tasalla. Suosittelemme varmistamaan pelastussuunnitelman tiedot vähintään kerran vuodessa.

  Pelastussuunnitelma ylläpidetään verkkopalvelussamme automaattisesti. Ensimmäisen vuoden ylläpitomaksu sisältyy laatimisen hintaan. Mikäli haluat luopua palvelusta muistathan irtisanoa sen erillisellä viestillä.

  Lisäpalvelut

  • Tarkastuksessa mahdollisesti todettujen puutteiden korjaus
  • Vuosittainen riskienarviointi / kohdekierros
  • Pelastussuunnitelman päivittäminen
  • Verkkopalvelun käytön kouluttaminen
  • Dokumenttien toimittaminen pdf-muodossa
  • Suljetun pelastussuunnitelman aktivoiminen verkkopalvelussa

   

  tarkastuskierros

  Tilaa pelastussuunnitelma

  Prestolta voit tilata pelastussuunnitelmat kaikkiin tarpeisiin. Alta voit jättää tilauksen

  Jos haluat tilata pelastussuunnitelman muuhun tarkoitukseen, esimerkiksi tapahtumaa varten, jätä meille tarjouspyyntö.

  Tilaa pelastussuunnitelma asuinkiinteistölle

   

   

  Presto pelsu-261647210

  Pelastussuunnitelma Avaimen käteen -palveluna

  Pelastussuunnitelmapalvelu sisältää:

  • Riskiarviointi kohteessa paikan päällä
  • Pelastussuunnitelma sähköisessä muodossa, käyttäjätunnus ja linkki verkkopalveluun
  • Verkkopalvelun ylläpitomaksu vuodeksi
  • Toimintaohjeet eri tilanteisiin
  • Yleisen turvallisuusohjeen
  • Asukkaan turvallisuusohjeen
  • Pelastussuunnitelma ja toimintaohjeet  tilaajan ilmoittamaan sähköpostiin

  Ehdot:

  • Hinta sisältää verkkopalvelun 1. vuoden ylläpitomaksun
  • Ensimmäisen vuoden jälkeen sähköisen pelastussuunnitelman ylläpitomaksu laskutetaan vuosittain. Ylläpitomaksun suuruus riippuu huoneistojen määrästä.
  • Minimi sopimuskausi on 12 kk / irtisanomisaika on 3 kk
  • Käyntimaksu < 50 km 0€, 51-100 km 115€

  Tilaa pelastussuunnitelma liikekiinteistölle

   
  Presto pelsu-261647210

  Pelastussuunnitelma Avaimen käteen -palveluna

  Pelastussuunnitelmapalvelu sisältää:

  • Riskiarviointi kohteessa paikan päällä
  • Pelastussuunnitelma sähköisessä muodossa, käyttäjätunnus ja linkki verkkopalveluun
  • Verkkopalvelun ylläpitomaksu vuodeksi
  • Toimintaohjeet eri tilanteisiin
  • Yleisen turvallisuusohjeen
  • Asukkaan turvallisuusohjeen
  • Pelastussuunnitelma ja toimintaohjeet  tilaajan ilmoittamaan sähköpostiin

  Ehdot:

  • Hinta sisältää verkkopalvelun 1. vuoden ylläpitomaksun
  • Ensimmäisen vuoden jälkeen sähköisen pelastussuunnitelman ylläpitomaksu laskutetaan vuosittain. Ylläpitomaksun suuruus riippuu huoneistojen määrästä.
  • Minimi sopimuskausi on 12 kk / irtisanomisaika on 3 kk
  • Käyntimaksu < 50 km 0€, 51-100 km 115€

  Tilaa pelastussuunnitelman digitalisointi ja siirto verkkopalveluun

   

   

  pelastussuunnitelma-presto

  Pelastussuunnitelman siirto verkkopalveluun

  Lähes kaikilla asuin- ja liikekiinteistöllä tulee olla ajantasainen pelastussuunnitelma, joka on jokaisen asukkaan tai toimijan saatavilla. Nyt saat tarjoushintaan olemassa olevan paperisen pelastussuunnitelman siirron sähköiseen muotoon ja verkkopalveluun.

  Palveluun kuuluu: 

  • Pelastussuunnitelman siirto helposti päivitettävään sähköiseen muotoon (ei sisällä riskikartoitusta)
  • Pelastussuunnitelman taltiointi verkkopalveluun
  • Käyttäjätunnus verkkopalveluun
  • Verkkopalvelulinkki jaettavaksi kiinteistön asukkaille tai toimijoille

  Kaikki palvelut yhdestä paikasta

  TILAUKSET & TARJOUSPYYNNÖT

   010 3877 200

   myynti@presto.fi

   

  presto-palvelee

  Blogi - uusimmat kirjoitukset

  Arvioi riskit ennalta – pelastussuunnitelma voi pelastaa henkiä

  Arvioi riskit ennalta – pelastussuunnitelma voi pelastaa henkiä

  31.12.2023 23:45 4 min read
  Arvottu Presto-vesisammutin löysi kodin Vantaalta
  Presto_ vesisammutin_arvonta

  Arvottu Presto-vesisammutin löysi kodin Vantaalta

  2.12.2022 14:52 3 min read
  Miksi vesisammutin on vastuullisen kiinteistön omistajan valinta?

  Miksi vesisammutin on vastuullisen kiinteistön omistajan valinta?

  16.5.2022 15:02 3 min read