Prestolta Pelastussuunnitelma Avaimet käteen -palveluna 

Mikä on pelastussuunnitelma?

Pelastussuunnitelma on lakisääteinen ja se laaditaan rakennuksen asukkaita ja käyttäjiä, ei viranomaisia varten. Suunnitelma antaa tietoa turvallisuudesta sekä siitä, miten tulipaloja ja muita vaaratilanteita ehkäistään. Pelastussuunnitelmasta selviää myös miten rakennuksessa toimitaan oikein onnettomuustilanteissa.

Laki velvoittaa kiinteistön omistajaa omatoimiseen varautumiseen. Asuinrakennuksissa ja liikekiinteistöissä se tarkoittaa mm. pelastussuunnitelman laadintaa ja sen ajantasaisuudesta huolehtimista. Tavoitteena on tukea riskien tunnistamista, turvallisuustyötä sekä varautumista onnettomuustilanteissa toimimiseen.

Oikein laadittu pelastussuunnitelma on aina ajan tasalla ja se on helppo jakaa kiinteistössä asuville tai siinä toimiville. 

Asuinkiinteistöissä pelastussuunnitelman tekemisestä vastaa taloyhtiön hallitus. 

 

skatko_1x1-1000px
Preston Avaimet käteen -palveluna

Pelastussuunnitelma vaivattomasti

Avaimet käteen -palvelumme avulla pidät pelastussuunnitelmasi aina ajan tasalla. Taltioimme pelastussuunnitelmasi verkkopalveluumme, josta voit jakaa sen vaivattomasti kaikille kiinteistön asukkaille tai toimijoille.

Preston palveluna 

Pelastussuunnitelma on lainsäädännön velvoittama turvallisuusdokumentti, joka sisältää tiedot siitä, millä tavalla vaaratilanteita pyritään ennaltaehkäisemään, miten niihin varaudutaan ja millä tavalla onnettomuustilanteessa toimitaan.

Preston pelastussuunnitelma on sähköinen turvallisuusasiakirja, jonka ajan tasalla pitäminen ja jakelu on tilaajalle helppoa verkkopalvelun kautta.

Teemme vuosittain satoja suunnitelmia ja palvelemme sinua valtakunnallisesti.

 

Pelastussuunnitelmna kohdetarkastaja
tarjousapuri
Uusi palvelu helpottaa arkeasi

Ostoapurilla pyydät tarjouksia vaivattomasti

Kun tarvitset tarjouksen Preston tuotteista tai palveluista helposti ja nopeasti, klikkaa ostoapuriin! Ostoapurissa keräät tarvitsemasi tuotteet tarjouskoriin ja saat tuota pikaa tarjouksen sähköpostiisi.
Helppoa ja vaivatonta.

uutta

Usein kysyttyä

Onko pelastussuunnitelma pakollinen?
Taloyhtiö | Liikekiinteistö | Tapahtuma

Milloin pitää tehdä pelastussuunnitelma?

Pelastussuunnitelma on lakisääteinen turvallisuusohje useimmille taloyhtiöille, liike- ja julkisille kiinteistöille sekä isommille tapahtumille.

 • Asuinrakennukset, joissa vähintään kolme huoneistoa
 • Työpaikkatilat, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien henkilöiden määrä on vähintään 50
 • Kauppakeskukset ja vastaavat tilat sekä yli 400 neliömetrin myymälät
 • Ravintolat ja vastaavat, joissa yli 50 asiakaspaikkaa
 • Teollisuus-, tuotanto- ja varastorakennukset, joiden pinta-ala yli 1500 m2
 • Koulut, oppilaitokset & muut opetuksessa käytettävät tilat
 • Lastensuojelulaitokset, koulukodit, päiväkodit, perhepäiväkodit & muut lasten ryhmämuotoisen hoidon tilat
 • Majoitusliikkeet ja leirintäalueet
 • Joukkomajoitustilat, joissa majoitetaan min 20 henkilöä
 • Julkiset tilat/kokoontumispaikat – kirkot, kirjastot, urheilu- ja näyttelyhallit, teatterit, liikenneasemat, messualueet, moottoriradat, huvipuistot ja vastaavat kokoontumispaikat
 • Eläinsuojat, joissa edellytetään ympäristölupaa
 • Vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavat kohteet
 • Tunnelit, yli 100 metriä pitkät ja yleisessä käytössä olevat
 • Turvetuotantoalueet
 • Pelastuslain 18§:ss ä tarkoitetut kohteet (Hoitolaitokset sekä palvelu- ja tukiasuminen)
 • Pelastuslain 22 a–22 c §:ssä tarkoitetut kohteet (Öljyvarastot, satamat
 • Isommat tapahtumat

Tarkka määrittely löytyy Valtioneuvoston asetuksesta 2011/407 " Velvollisuus laatia rakennukseen tai muuhun kohteeseen pelastussuunnitelma"

Linkki lainsäädäntöön  →

Kenen vastuulla on pelastussuunnitelma?
Taloyhtiö | Liikekiinteistö

Kuka vastaa pelastussuunnitelmasta?

Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija. Jos rakennuksessa toimii useita toiminnanharjoittajia, rakennuksen haltijan tulee laatia pelastussuunnitelma yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa. 

Vastuu asuinkiinteistön pelastussuunnitelmasta on taloyhtiön hallituksella. Pelastussuunnitelman avulla rakennuksen omistaja, haltija ja toiminnanharjoittaja osoittavat tunnistavansa rakennukseen ja siinä tapahtuvaan toimintaan liittyvät vaarat. Pelastussuunnitelmassa kuvaillaan, miten kyseisiin vaaratekijöihin on varauduttu.

Rakennuksen omistajan tai haltijan vastuulla olevien paloturvallisuusasioiden lisäksi pelastussuunnitelmassa huomioidaan myös kiinteistön käyttäjien vastuut. Pelastussuunnitelma laaditaan siten, että jokainen kiinteistössä asuva, toimiva tai vieraileva henkilö ymmärtää siihen kirjattujen asioiden vaikutukset turvallisuudelle ja löytää tarvitsemansa tiedot.

Linkki lainsäädäntöön →

Mitä asioita pelastussuunnitelmassa pitää olla?
Taloyhtiö | Liikekiinteistö

Mitä pelastussuunnitelma sisältää?

pelsu_web

Jokainen kohde laatii oman pelastussuunnitelmansa riippuen siitä, mitä toimintaa kiinteistössä harjoitetaan tai millaisia vaaratilanteita voidaan ennakoida.

Pelastussuunnitelmassa

 • esitetään rakennukseen liittyvät vaaranpaikat ja riskit
 • annetaan toimintaohjeet tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi
 • annetaan toimintaohjeet vaaratilanteissa toimimiseksi

Linkki lainsäädäntöön →

Kuka voi tehdä pelastussuunnitelman?
Taloyhtiö | Liikekiinteistö

Kuka laatii pelastussuunnitelman?

Rakennuksen haltijan tulee laatia rakennuksen pelastussuunnitelma. Taloyhtiössä vastuu on taloyhtiön hallituksella. Pelastussuunnitelman voi tehdä omin voimin tai sen tekemisen voi ulkoistaa alan ammattilaiselle. Tässä vinkit molempiin vaihtoehtoihin:

1) Teet pelastussuunnitelman itse

Sisäasiainministeriö on julkaissut ohjeen asuinkiinteistöjen pelastussuunnitelman laadinnasta. Ohjeen tavoitteena on tukea asuinkiinteistöjen omatoimisen varautumisen suunnittelua ja toteuttamista sekä pelastussuunnitelman laadintaa. Pdf-muotoisen ohjeen voi ladata tästä.

Jos päätät laatia pelastussuunnitelman itse, niin muistathan, että suunnitelma tulee päivittää aina, kun siihen tulee muutoksia. Toinen mietittävä seikka on se, kuinka varmistat pelastussuunnitelman jakelun asukkaille tai kiinteistössä toimiville.

2) Pelastussuunnitelman laadinnan tilaaminen alan ammattilaiselta

Vakiintunut käytäntö on, että kiinteistönhaltijat tilaavat pelastussuunnitelman tekemisen ja päivittämisen paloturvallisuusalan asiantuntijoilta verkkopohjaisena palveluna.

Preston pelastussuunnitelma -palvelun avulla pidät pelastussuunnitelmasi aina ajan tasalla. Verkkopalvelumme kautta pystyt jakamaan sen helposti avoimella linkillä kiinteistön asukkaille tai toimijoille.

Yhä useampi asiakkaamme on todennut avaimet käteen -palvelumme vaivattomaksi ja parhaaksi tavaksi laatia ja ylläpitää pelastussuunnitelmaa. Asiakkaamme arvostavat erityisesti sitä, että teemme pelastussuunnitelman aina paikan päällä juuri kyseisen kiinteistön riskit huomioiden. Asiakkaamme ovat myös arvostaneet sitä, että ajantasainen suunnitelma on helppo jakaa kiinteistössä asuville tai toimiville.

Hankkiessasi pelastussuunnitelman kauttamme saat mm:

 • Pelastussuunnitelman
  • Presto palveluna suunnitelma valmiiksi tehtynä (mukana mm. kuvia kohteesta ja erityispiirteet huomioituna)
  • Helppo jakaa verkkolinkkinä
  • Helppo päivittää muutokset (esim. eri yhteystiedot)
  • Lainsäädännön muutokset päivittyvät automaattisesti
  • Raportoimme myös laadinnan aikana esille tulleet turvallisuushuomiot
 • Toimintaohjeet eri tilanteissa
 • Yleisen turvallisuusohjeen (voi tulostaa esim. rappukäytäviin)
 • Asukkaan turvallisuusohjeen (voi tulostaa esim. talokansioon)
Milloin pelastussuunnitelma on päivitettävä?
Taloyhtiö | Liikekiinteistö

 

Pelastussuunnitelman on oltava aina ajan tasalla eli kaikki muutokset on päivitettävä siihen esim. lainsäädännön, toimintaympäristön tai yleistietojen muuttuessa. Muutokset on myös tiedotettava kiinteistön asukkaille tai siinä toimijoille.

Pelastussuunnitelman jalkauttaminen asukkaille
Taloyhtiö

Pelastussuunnitelman tarkoituksena on myös herättää asukkaat huomaamaan asuinympäristön vaaratekijät ja auttaa ehkäisemään vaaratilanteet ja vahingot. Siksi viestintä hallituksen ja asukkaiden/toiminnanharjoittajien kanssa on tärkeää. Pelastussuunnitelma on siis syytä lähettää, tai viestiä sen tärkein sisältö, kaikille asukkaille ja työntekijöille.

Rakennuksen omistajan tai haltijan vastuulla olevien paloturvallisuusasioiden lisäksi pelastussuunnitelmassa huomioidaan myös kiinteistön käyttäjien vastuut. Pelastussuunnitelma laaditaan siten, että jokainen kiinteistössä asuva, toimiva tai vieraileva henkilö ymmärtää siihen kirjattujen asioiden vaikutukset turvallisuudelle ja löytää tarvitsemansa tiedot.

Pelastussuunnitelma laki velvoittaa
Linkit lainsäädäntöön

Pelastuslaissa kiinteistön omistajaa, haltijaa ja toiminnanharjoittajaa velvoitetaan omatoimiseen varautumiseen sekä pelastussuunnitelman laatimiseen .

A ) Pelastussuunnitelma ja sen sisältö (linkki lainsäädäntöön →)

Pelastussuunnitelma on laadittava omatoimisen varautumisen toimenpiteistä. Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus:

 1. vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä;
 2. rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä;
 3. asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi;
 4. mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.

B) Omatoiminen varautuminen (linkki lainsäädäntöön → )

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

 1. ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä;
 2. varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa;
 3. varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät;
 4. ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi.

C)  Velvollisuus laatia pelastussuunnitelma (linkki lainsäädäntöön →)

Valtioneuvoston antamassa asetuksessa määritellään ne kohteet, mihin pelastussuunnitelma on pakollinen.

 

 

Back to top

Pelastussuunnitelmapalvelu sisältää

 • Kohdekierrosta edeltävät valmistelevat toimenpiteet
 • Pelastussuunnitelman sisällön tuottamisen riskinarvioinnin kohteessa
 • Dokumentit sähköisessä muodossa
 • Verkkopalvelun ylläpitomaksun vuodeksi
 • Pelastussuunnitelman ja toimintaohjeiden toimittamisen tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen

 

Pelastussuunnitelma Preston palveluna

Dokumentit

 • Pelastussuunnitelma sähköisessä muodossa – käyttäjätunnus ja linkki verkkopalveluun.
 • Turvallisuushuomiot suunnitelman laatimisen aikana todetuista puutteista.
 • Tilaaja voi tulostaa verkkopalvelun kautta pelastussuunnitelman, toimintaohjeet onnettomuustilanteessa sekä yleisen turvallisuusohjeen.

Tilaajalla on oikeus ylläpitää ja päivittää pelastussuunnitelmaa sekä kirjata halutessaan omavalvontaan kuuluvia tehtäviä verkkopalvelun kautta. Verkkopalvelu muistuttaa vuosittaisista päivityksistä ja päivittyy myös automaattisesti laki- ja asetusmuutosten osalta.

 

suunnitelma tehdään paikan päällä

Näin pidät pelastussuunnitelman ajan tasalla vaivattomasti

Sopimus

Tilaa pelastussuunnitelma palveluna ja tee sopimus Preston kanssa.

Kartoitus kohteessa

Sovimme kanssasi ajankohdan ja teemme kartoituksen kohteessasi.

Sisäänpääsymme varmistaminen kaikkiin tarvittaviin tiloihin on sinun vastuullasi. Voit olla mukana kartoituskierroksella tai voimme tehdä sen myös itsenäisesti näin halutessasi

Pelastussuunnitelma

Lähetämme sinulle linkin valmiiseen pelastussuunnitelmaan.

Saat liitteenä myös pdf:ään tekemämme turvallisuushuomiot.

Tiedota asukkaita tai kiinteistössä toimijoita

Laadi viestintäohje ja tiedota kiinteistön haltijat sekä asukkaat.

Ajantasainen pelastussuunnitelma on helppo jakaa saamasi linkin avulla kenelle tahansa. Voit myös määritellä eri käyttöoikeustasot (esim. luku/päivitys)

Voit tulostaa verkkopalvelumme kautta yleisen turvallisuusohjeen (A4) kiinteistön ilmoitustaululle tai rappukäytävään.  

Ylläpito

Kirjaa mahdolliset muutokset digitaaliseen suunnitelmaan ja pidä tiedot aina ajan tasalla.

Halutessasi voit tilata meiltä pelastussuunnitelman päivityksen, jolloin varmistamme, että suunnitelma on ajan tasalla. Suosittelemme varmistamaan pelastussuunnitelman tiedot vähintään kerran vuodessa.

Pelastussuunnitelma ylläpidetään verkkopalvelussamme automaattisesti. Ensimmäisen vuoden ylläpitomaksu sisältyy laatimisen hintaan. Mikäli haluat luopua palvelusta muistathan irtisanoa sen erillisellä viestillä.

Lisäpalvelut

 • Tarkastuksessa mahdollisesti todettujen puutteiden korjaus
 • Vuosittainen riskienarviointi / kohdekierros
 • Pelastussuunnitelman päivittäminen
 • Verkkopalvelun käytön kouluttaminen
 • Dokumenttien toimittaminen pdf-muodossa
 • Suljetun pelastussuunnitelman aktivoiminen verkkopalvelussa

 

tarkastuskierros

Kaikki palvelut yhdestä paikasta

TILAUKSET & TARJOUSPYYNNÖT

 010 3877 200

 myynti@presto.fi

 

presto-palvelee

Blogi - uusimmat kirjoitukset

Arvottu Presto-vesisammutin löysi kodin Vantaalta
Presto_ vesisammutin_arvonta

Arvottu Presto-vesisammutin löysi kodin Vantaalta

2.12.2022 14:52 3 min read
Preston tuotekehitys nostaa myrkyttömät sammuttimet etusijalle

Preston tuotekehitys nostaa myrkyttömät sammuttimet etusijalle

31.8.2022 13:49 3 min read
Vesisammutin soveltuu yli 90 %:iin julkisia tiloja
vesisammutin on parempi kuin vaahtosammutin_Presto

Vesisammutin soveltuu yli 90 %:iin julkisia tiloja

30.8.2022 21:15 3 min read