Pikapalopostin tarkastus ja huolto EN 671-3 standardin ja lain määräysten mukaisesti

TUTUSTU

Tietopaketti pikapalopostien huollosta

Kiinteistön paloturvallisuudesta huolehtimiseen kuuluu olennaisesti käytössä olevien  paloturvallisuuslaitteiden ja alkusammutusvälineiden säännöllinen tarkastus ja huolto. Tältä sivulta löydät tietoa pikapalopostien ominaisuuksista, huoltoon liittyvistä viranomaisvaatimuksista sekä kunnossapitoon liittyvät ohjeet ja esimerkkejä Preston tuotevaihtoehdoista

 

Keskeinen lainsäädäntö

1.

Pikapaloposteihin liittyvä keskeisin lainsäädäntö

 

Pikapalopostien valmistusta koskevat lait

Pikapalopostit valmistetaan standardin SFS-EN 671-1 mukaan. Uusin versio tästä standardista on vuodelta 2012.

Pikapalopostiletkujen tulee olla hyväksytty standardin SFS-EN 694 mukaan. Tämän lisäksi pikapalopostien on täytettävä rakennustuotedirektiivi 305/2011

Pelastustoimen laitelaki 10/2007 puolestaan velvoittaa varmistamaan, että pelastustoimen laitteet ovat turvallisia ja tarkoitukseensa sopivia. Lisäksi laitelain tarkoitus on varmistaa että oikealla asennuksella, huollolla ja tarkastuksella turvataan laitteiden tehokas ja luotettava toiminta niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. 

Pikapalopostien huoltoa koskevat lait

Pikapalopostien kunnossapito- ja huoltovelvollisuus sekä vastuut määritellään Pelastuslain pykälässä 379/12 seuraavasti: "Laitteet on pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti. Vastuu on rakennuksen omistajalla, haltijalla ja toimenharjoittajalla osaltaan."


Eurooppalainen huoltostandardi SFS-EN 671-3 määrittelee suositukset paloposti- ja pikapalopostijärjestelmien tarkastukselle ja huollolle asetettaville vaatimuksille.

Sisäasiainministeriön lausuntojen mukaan lainsäädäntö on riittävä, eivätkä he ole katsoneet tarpeelliseksi laatia erillistä huoltoasetusta, kuten esimerkiksi käsisammuttimien kohdalla on tehty. 

Lue myös blogi: Mitkä ovat standardin EN 671-3 määrittelemät pikapalopostin tarkastus- ja koeponnistusvälit?

Säännöllinen huolto

2.

Miksi pikapalopostien säännöllinen huolto on tärkeää?

 

Pikapalopostit kannattaa huoltaa säännöllisesti

Pikapaloposti on käsisammuttimien ohella kiinteistön tärkein alkusammutusväline. Pikapalopostien käyttöikä on pitkä, jos niiden toiminta varmistetaan säännöllisellä kunnossapidolla.

Pikapalopostien säännöllinen kunnossapito jätetään valitettavan usein tekemättä. Toimiin saatetaan ryhtyä vasta sitten, kun kiinteistössä on sattunut vahinko tai, kun paloviranomainen on määrännyt tarkastuksen tai koeponnistuksen tehtäväksi.

 

Kunnossapidon laiminlyöntiä perustellaan joskus lainsäädännön riittämättömyydellä. Pelastuslaki kuitenkin selkeästi velvoittaa kiinteistön omistajaa/haltijaa/toimenharjoittajaa huolehtimaan paloturvallisuuslaitteiden kunnosta ja standardi SFS-EN 671-3 ohjeistaa, kuinka huolto tulee tehdä.

Lue myös blogi: Pikapaloposti - käyttämätön alkusammutusresurssi 

 

Kenen pitää tarkastaa?

3.

Koska ja kenen pitää tarkastaa ja koeponnistaa pikapalopostit?

 

Pikapalopostin tarkastus ja koeponnistus

Pikapalopostit on tarkastettava vuoden välein ja koeponnistettava viiden vuoden välein (SFS-EN 671-3). Tämän lisäksi pikapalopostien toimintakunnon säännöllinen toteaminen tulisi olla osa kiinteistön tai siinä toimivan yrityksen kunnossapito-ohjelmaa.

Standardin mukaisen tarkastuksen, huoltotoimenpiteet ja koeponnistuksen voi tehdä pätevöitynyt henkilö, esimerkiksi alkusammutuslaitteita huoltavan yrityksen paloturva-asentaja. Henkilöllä on oltava  tarpeellinen koulutus ja kokemus, hänen on hallittava asiaankuuluvien työkalujen, laitteiden ja ohjeiden käyttö sekä pystyttävä suorittamaan laitevalmistajan suosittelemat ja standardin mukaiset huoltotoimenpiteet.

Presto-Kaavio-Pikapalopostien-kunnossapito-600

Lisäksi kiinteistön oman vastuuhenkilön tulee tarkastaa säännöllisesti, että pikapalopostit ovat toimintakunnossa.  Vastuuhenkilön tehtävä on vastata ja tehokkaasti valvoa, että kiinteistössä noudatetaan hyväksyttyjä  paloturvallisuustoimenpiteitä ja -käytäntöjä. Vastuuhenkilö voi olla kiinteistön omistaja tai käyttäjä.

Lue myös blogi: Pikapalopostien tarkastus ja koeponnistus

 

Valitse sinulle sopiva aika jutellaksesi pikapalopostien tarkastuksesta, huollosta tai koeponnistuksesta.

Varaa aika Tarjan kalenterista

Huoltotoimenpiteiden sisältö

4.

Pikapalopostin huoltotoimenpiteiden sisältö

 

Perusedellytys huoltotoimenpiteille on, että pikapalopostille tulee vettä. Tyypillisiä syitä sille, että vettä ei, tule ovat seuraavat:

 • huolto-/pääsulkuventtiili on kiinni
 • takaiskuventtiili on jumittunut
 • vesiputkistoa ei ole vedetty palopostille saakka
 • putkiston alhainen vedenpaine.

Kaikki alkusammutuskaluston huoltotoimenpiteet dokumentoidaan huoltopöytäkirjaan. Nämä pöytäkirjat soveltuvat myös paloviranomaisille esitettäviksi dokumenteiksi. Huoltopöytäkirjan lisäksi pikapaloposteihin kiinnitetään tarkastus-, koeponnistus- tai huoltotarra.

 

Tarkastuksen toimenpiteet

Pikapalopostien tarkastuksessa laitteiden toimintakunto tarkastetaan lainsäädännön ja valmistajien edellyttämällä tavalla. Pelkkä silmämääräinen tarkastaminen ei riitä. Toimintakunnon tarkastamiseen ei myöskään riitä, että suihkusuuttimesta juoksutetaan pieni määrä vettä.

 

Pikapalopostista tarkastetetaan:

 • sijoituspaikka ja merkinnät
 • pikaplopostikaappi
 • pikapaloposti/kela
 • toiminnan testaus.

Katso video pikapalopostin tarkastuksesta:

 
Video: Pikapalopostin tarkastus huoltostandardin EN 671-3 mukaan

 

Koeponnistuksen toimenpiteet

Koeponnistuksella varmistetaan pikapalopostin letkujen tiiveys.

 • Koneponnistuksessa suoritetaan tarkastuksen lisäksi letkujen paineistus maksimityöpaineensa EN 671-1- mukaan.
 • Jotta koeponnistus voidaan tehdä, on pikapalopostissa oltava koeponnistusyhde.

 

Katso video pikapalopostin koeponnistuksesta

 

Video: Pikapalopostin koeponnistus huoltostandardin EN 671-3 mukaan

 

Säännölliset/tavanomaiset tarkastukset

Säännöllisissä tarkastuksissa tulee varmistaa, että:

 • pikapalopostit ovat niille osoitetuissa paikoissa.
 • pikapalopostin ympäristö on esteetön, se on näkyvillä ja sillä on helposti luettavissa olevat käyttöohjeet
 • pikapaloposti ei ole silminnähden vahingoittunut syöpynyt tai vuotava.

Uusiminen ja korjaaminen

 

5.

Pikapalopostien uusiminen ja korjaaminen

 

Huoltovaihtoehdot

Mikäli pikapalopostin tarkastuksessa tai koeponnistuksessa todetaan puutteita, on huolto- tai korjaustoimenpiteisiin ryhdyttävä välittömästi. Tilanteesta riippuen vaihtoehtoja on useita riippuen siitä, onko pikapalopostikaappi hyvässä kunnossa vai vaurioitunut.

 

Pikapaloposti-huoltovaihtoehdot-Presto

 

1. Pikapalopostikaappi on vahingoittumaton

 • Mikäli pikapalopostien kunnossapidosta on huolehdittu säännöllisesti, tyypillisimpiä huoltotoimenpiteitä ovat letkun vaihto, suihkusuuttimen vaihto, uudet kiristimet tai keskiön tiivisteiden vaihto.
 • Mikäli pikapalopostit ovat vanhoja (yli 20 vuotta) tai niiden kunnossapito on laiminlyöty täysin, on usein viisainta vaihtaa vanhan kelan paikalle uusi vaihtokela. Tämä toimenpide tekee pikapalopostista CE- hyväksytyn. Kustannuksiltaan kelan vaihtaminen tulee usein edullisemmaksi kuin aikaa vievät huoltotyöt.

Utbytesbrandpost

 • Kuva: Hyväkuntoisesta kaapista saadaan toimiva kustannustehokkaasti korvaamalla vanha vioittunut kela uudella Presto vaihtokelalla.

 

2. Pikapalopostikaappi on vaurioitunut

Mikäli pikapaloposti on vaurioitunut ja myös sulkuventtiili on huonokuntoinen, on koko
pikapaloposti hyvä korvata uudella ja sulkuventtiili vaihdettava uuteen. Tällöin kaapin asentamiseen tarvitaan LVI-asentaja putkitöihin.

Mikäli sulkuventtiili on kunnossa, voidaan vanha kaappi korvata vaihtokaapilla ilman putkitöitä.

 

Vaihtokaappi

Kuva: Jos koko pikapalopostikaappi joudutaan uusimaan, voidaan Presto-vaihtokaappi asentaa ilman putkitöitä.

Keskeiset varaosat

6.

Pikapalopostien keskeisimmät varaosat

 

Pikapaloposteja huoltaessa on hyvä kiinnittää huomiota myös tarvittavien varaosien valintaan. 

Suihkusuutin

Suihkusuutinta valittaessa on hyvä tarkastaa, että siinä on koeponnistusyhde. Mikäli yhde puuttuu, ei pikapalopostia voida koeponnistaa standardin SFS EN 671-3 mukaisesti. 

2020-suihkusuutin-presto

Kuva: Suihkusuutin koeponnistusyhteellä

Letku

Tuotekehitys on tuonut pikapalopostien letkujenmateriaaleihin uusia vaihtoehtoja. Perinteinen raskas ja kankea peruskumiletku on korvautumassa kevyemmillä ja kestävimmällä malleilla. Letkut hyväksytään standardin EN 694 mukaan.

Pikapaloposti-letkut-Presto

Keskiö

Parhaimmillaan pikapaloposti on helppo huoltaa - keskiön laadukas materiaali (messinki) ja yksinkertainen rakenne varmistavat pitkän käyttöiän ja yksinkertaiset huoltotoimenpiteet.

Pikapaloposti-keskiö-Presto

Kuva: Presto pikapalopostien keskiö on helppo huotaa.

Merkintöjen tarkastaminen

7.

Pikapalopostin merkintöjen tarkastaminen huollon yhteydessä

 

Huoltotoimenpiteiden yhteydessä on hyvä varmistaa, että pikapalopostin sijainti on merkitty hyvin. Tämä varmistaa laitteen löytymisen hädän hetkellä.

Opastemateriaalien vaihtoehtoja ovat:

 • jälkivalaiseva / ei jälkivalaiseva
 • alumiini / muovi
Näistä alumiininen jälkivalaiseva kilpi on pitkäikäisin ja parhaiten näkyvä myös pimeässä.
 

Pikapaloposti-huolto-merkinnät-Presto

 

Uusien valinta

8.

Uusien pikapalopostien valinta

 

Pikapaloposteista on saatavilla runsaasti erilaisia vaihtoehtoja. Perustuotteiden lisäksi kohteeseen voidaan valita erikoismalleja, mm. vuotovarmennetut-, lämmitettävät- ja palosuojatut pikapalopostit.

Pikapalopostien valmistusstandardia tiukennettiin vuonna 2012. Voit varmistaa standardivaatimuksen täyttymisen standardimerkinnän lopussa olevasta vuosiluvusta. Pikapalopostin täytyy olla valmistettu standardin EN 671-1:2012 mukaan.

Lue myös blogi: Pikapalopostin valinta on nyt helppoa

Olemme tehneet avuksesi uusien pikapalopostien valintaan Pikapalopostin valintaopaan, joka kokoaa yhteen ajan tasalla olevaa tietoavalinnan helpottamiseksi. Opas sisältää tietoa myös suunnittelijoille suunnittelua helpottavista työkaluista.

Huoltokumppanin valinta

9.

Huoltokumppanin valinta

 

Vastuu pikapalopostien kunnossapidosta (Pelastuslaki 379/12) on kiinteistön omistajalla tai haltijalla. Vastuuta omistaja ei voi ulkoistaa, mutta varsinaisten huoltotoimenpiteiden suorittamisen voi teettää alan asiantuntijalla. 

Ulkopuolisen tarkastus- ja huoltokumppanin edut:

1. Osaaminen

Ammattilainen tuntee pikapalopostit, ja osaa tehdä takastukset ja koeponnistukset huoltostandardin mukaisesti. Tarvittaessa ammattilainen löytää kustannustehokkaimman tavan huoltaa tai uusia pikapalopostin.

2. Helppous ja varmuus

Pikapalopostien tarkastus ja mahdolliset huoltotyöt voidaan liittää säännöllisen vuosittaisen ylläpitohuollon piiriin, jolloin huoltokumppani käy tarkastamassa laitteet ilman erillistä toimeksiantoa. Näin pikapalopostit pysyvät toimintakunnossa.

3. Dokumentointi

Huoltokumppani laatii tarkastuksista ja koeponnistuksista aina kirjallisen pikapalopostien tarkastuspöytäkirjan. Dokumentit laitteiston kunnosta ovat näin aina valmiina paloviranomaisen tarkastuksia varten.

Presto on laadukkaiden pikapalopostien valmistaja, maahantuoja ja huoltaja. Tarjoamme koulutettujen ammattilaisten tekemät pikapalopostien tarkastukset, huollot ja koeponnistukset ympäri Suomen omien toimipisteidemme tai kumppaniverkostomme kautta. 

 

Autamme oikean tuotteen valinnassa

Haluatko opastusta tilaasi sopivan tuotteen valintaan? Soita 010 3877 200 tai laita viesti asiantuntijallemme myynti@presto.fi

“Vastaan mielelläni paloturvallisuuskysymyksiin. Palvelen kaikkia asiakkaita ja tilaukset sekä tarjoukset hoidan aina nopeasti.”
Marjo
Myyntipalvelu – tarjoukset ja tilaukset
“Ota yhteyttä, kun tarvitset tarjouksen tai haluat jättää tilauksesi. Palvelen asiakkaita hyvällä sykkeellä ja suurella innolla.”
Petri
Myyntipalvelu – tarjoukset ja tilaukset
“Olen erikoistunut palvelemaan pelastuslaitoksia ja teollisuutta. Kaasumittarit ja ympäristötuotteet ovat myös ominta aluettani.”
Joni
Myyntipalvelu – tarjoukset ja tilaukset

Kaikki palvelut yhdestä paikasta

TILAUKSET & TARJOUSPYYNNÖT

 010 3877 200

 myynti@presto.fi

 

presto-palvelee