Mikä palosammutin ja kuinka sammutin huolletaan?

TUTUSTU

Tietopaketti käsisammuttimista

Mikä sammutin sopii mihinkin käyttöön? Mitä sammuttimien teholuokat tarkoittavat? Kuinka sammutin tulee huoltaa? Mikä on oikea nimitys - palosammutin, käsisammutin, vaahtosammutin vai nestesammutin? Nämä ja monta muuta tärkeää kysymystä kiinnostavat sekä ammattilaisia että kuluttajia vuodesta toiseen. Oikean sammuttimen valinta vaikuttaa merkittävästi paloturvallisuuteen. Kokosimme tälle sivulle käsisammuttimien tietopaketin helpottaaksemme oikean sammuttimen valintaa.

 

Oikea sammutin kiinteistöön?

1.

Mikä sammutin on oikea kiinteistööni?

 

Sammuttimen valintaan kannattaa käyttää hetki aikaa. Oikein valitut, mitoitetut ja huolletut käsisammuttimet ovat tehokas keino ehkäistä palovahinkojen syntymistä ja leviämistä.

Lainsäädäntö ohjaa hyvinkin tarkasti käsisammuttimien kunnossapitoa, mutta sammuttimien määrä-, tyyppi- ja teholuokkavaatimusten osalta selkeä ja velvoittava lainsäädäntö puuttuu. Vakuutusyhtiöt ovat osaltaan asettaneet kiinteistöjen paloturvallisuudelle vaatimuksia suojeluohjeissaan, joilla pyritään tarkentamaan lainsäädännössä annettuja yleisiä vaatimuksia.

Huomioitavia seikkoja käsisammuttimien valinnassa

 • Teholuokkien optimointi

Valitse kohteeseen sopiva/tarpeeksi tehokas sammutin paloturvallisuuden näkökulmasta.

Joissakin kohteissa on tärkeää ottaa huomioon se, että isompi sammutin saattaa olla työntekijöille tai asukkaille liian painava käsiteltäväksi.

 • Ympäristöarvot

Voimakkaana trendinä 2020-luvulla tulee olemaan ympäristönäkökulmien painottuminen. Vaahtonesteiden sisältämien fluorattujen yhdisteiden (PFAS) määrää on pyritty pienentämään viime vuosina niiden haitallisten ympäristövaikutusten vuoksi. Tulevina vuosina paineet fluorattujen yhdisteiden luopumisesta tulevat kasvamaan. 

Preston ohjenuorana sammutinvalmistajana on minimoida tuotteidemme ympäristövaikutukset 

Kiinteistön sammuttimet voi jo nyt valita niin, että ne tukevat kestävän kehityksen periaatteita. Tuotelinjamme on valmistettu ympäristöarvot huomioiden ja työmme jatkuu.

PrestoNevo vesisumusammuttimessa sammutteena on puhdas deionisoitu vesi - täysin ilman kemikaaleja. Nestesammutin tuotelinja (A-palot) ei sisällä lainkaan ympäristölle haitallisia fluoritensidejä.  Vaahtosammuttimissa (AB-palot) fluoritensidien määrä on minimoitu. 

Käsisammuttimien tyypit?

2.

Käsisammuttimien tyypit

 

Käsisammuttimet jaotellaan karkealla tasolla kolmeen perusluokkaan (jauhe, vaahto/neste, hiilidioksidi) rakenteensa ja käytettävän sammutteen mukaan. Näiden pääluokkien sisällä on erikoissammuttimia haastavimpien kohteiden sammuttimiksi. Lisäinformaatiota eri sammutintyyppien rakenteesta ja toiminnasta voit lukea täältä.

"Palosammutin" on arkikielessä usein käytetty epäviralloinen ilmaisu sammuttimille. Viralliset (EN 3-7 standadin mukaan hyväksytyt) sammuttimet ovat "käsisammuttimia".

 

PERUSSAMMUTTIMET

 

Jauhesammutin

Jauhesammutin on markkinoiden yleisin sammutintyyppi. Se soveltuu lähes kaikkien palojen sammuttamiseen. Laajan käyttölämpötila-alueensa (-30 °C – +60 °C) ansiosta sammutin soveltuu sekä kylmiin että lämpimiin olosuhteisiin.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat:

 • teollisuus
 • maatalous
 • ajoneuvot
 • veneet
 • matkailuajoneuvot
 • kodit ja vapaa-ajan asunnot.

Tulitöihin ABC-luokan jauhesammutin on ainoa hyväksytty sammutintyyppi. 

Jauhesammuttimet sammuttavat A-, B-  ja C- paloluokan paloja. Lue lisää käsisammuttimien paloluokista.

 

Vaahtosammutin ja nestesammutin

Erityisesti lämpimissä sisätiloissa vaahtosammuttimet pystyvät korvaamaan vastaavan kokoiset jauhesammuttimet. Sammutustilanteessa vaahtosammutin ei peitä näkyvyyttä ja hieman kokematonkin sammuttaja saa tulen tehokkaasti sammumaan. Sammutteen etu on myös sen helppo ja kustannustehokas jälkisiivous.

Nestesammutin tuo mukanaan ympäristönäkökulman – näissä A-paloluokan käsisammuttimissa ei ole lainkaan ympäristölle haitallisia fluoritensidejä.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat:

 • konttorit
 • teollisuus
 • julkiset rakennukset
 • koulut
 • sairaalat
 • hotellit
 • maatalous
 • kodit.

Lämpimissä sisätiloissa vaahto- tai nestesammutin voi olla parempi valinta kuin jauhesammutin. Täältä voit lukea miksi.

Vaahtosammuttimet sammuttavat A- ja B-luokan paloja. Nestesammuttimet sammuttavat A-luokan paloja. Lue lisää mitä eroja on vaahtosammuttimella ja nestesammuttimella.

 

Hiilidioksidisammutin

Hiilidioksidisammutin sopii palavien nesteiden kuten bensiinin, öljyn ja rasvan sammuttamiseen. Puhtaana sammutusaineena hiilidioksidi soveltuu hyvin myös sähköpalojen sammuttamiseen.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat:

 • laboratorio
 • keittiöt (rasvapalosammuttimen rinnalle)
 • ATK- ja sähkölaitteet
 • korjaamot
 • hienomekaaninen teollisuus.

Hiilidioksidisammuttimet voidaan sijoittaa sekä sisä- että ulkotiloihin. Vaahtosammuttimet sammuttavat ja B-luokan paloja. Lue lisää käsisammuttimien paloluokista.

 

ERIKOISSAMMUTTIMET

 

Kylmien tilojen vaahtosammutin

Perinteiset vaahtosammuttimien sammutteet eivät kestä pakkasta. Nestepohjaisen sammutteen lisäaineistusta muuttamalla siitä saadaan myös pakkasenkestävä. Pakkasenkeston tuova lisäaineistus on haastavaa teholuokitukselle, mutta esim. 9 litran käsisammuttimella päästään jo 27A183B sammutustehoon.

Rasvapalosammutin

Elintarvikerasvapalojen sammuttamiseen tarvitaan erikoissammutin, jotta estetään rasvan uudelleen syttyminen. Nykyisen lainsäädännön (SFS EN 3-7) mukaan hiilidioksidisammutinta tai jauhesammutinta ei saa käyttää elintarvikerasvapalojen sammuttamiseen.

Metallipalosammutin

Metallipaloihin tulee käyttää sammutinta, jonka sammutteena on erityisesti metallipaloihin kehitetty D-paloluokan sammutusjauhe. Väärä sammute saattaa reagoida veden, ilman tai kemikaalien kanssa ja saada aikaan erittäin kuuman palon. Sammuttimen purkautumispainetta alentava erikoissuutin varmistaa sammutustehon ja turvallisuuden.

Litiumakkusammutin

Litiumioniakut nostavat paloriskiä syttymismekanisminsa ja suuren energiamääränsä vuoksi. Tämän tyyppisten akkujen palot eivät sammu perinteisillä tukahduttavilla sammutusmenetelmillä – litiumioniakkujen palot sammuvat voimakkaasti jäähdyttämällä.

Tietopankista löydät kattavan infopaketin litiumioniakkupaloista ja niiden paloriskien hallinnasta. 

Teho- ja paloluokat

3.

Sammuttimen palo- ja teholuokka

 

Käsisammuttimissa ilmoitetaan aina niiden palo- ja teholuokka. Nämä luokat kertovat, minkälaisia paloja sammuttimella voi turvallisesti sammuttaa ja kuinka hyvä sen sammutusteho on.

Käsisammuttimien paloluokat määritellään standardin SFS-EN2 Palojen luokitus mukaan. Käsisammuttimien testaus ja merkitseminen tehdään käsisammutinstandardin SFS-EN 3-7 mukaan. Käsisammutinstandardi määrittelee kriteerit mm. paloluokille, toiminta-ajalle, toimintalämpötilalle sekä käsisammuttimen merkinnöille. Tämä standardi on sammutinvalmistajia velvoittava, ja kaikkien Suomessa myytävien käsisammuttimien on täytettävä standardin vaatimukset.

Käsisammuttimen tyyppi sekä palo- ja teholuokat ovat merkittyinä sammuttimen etikettiin.

 

Paloluokka

Paloluokka ilmoitetaan kirjaimilla A, B, C, D tai F ja se kertoo, minkä materiaalien sammutukseen käsisammutin sopii. Lue lisää paloluokista.

Eri sammutintyyppien tyypillisimmät paloluokat:

paloluokkataulukko

Lähde käännöksille SVEBRA/Svenska brandskyddsföretag (vastaava Suomessa:Paloturvallisuusliikkeiden liitto ry). 

 

Teholuokka

Teholuokka ilmoitetaan numeroilla, jotka kertovat, kuinka tehokas sammutin on. Mitä suurempi teholuokan numero, sitä tehokkaampi sammutin.  Lyhyen yhteenvedon A- ja B-luokan testipaloista löydät täältä

Käsisammuttimien paloluokkien testaamisesta kerromme lisää ilmaisessa oppaassamme Käsisammuttimien aakkoset.

Ympäristöarvot

4.

Ympäristöarvojen merkitys kasvaa

 

Ympäristöarvojen merkitys käsisammuttimien valinnassa kasvaa koko ajan. Yksi merkittävistä haasteista 2020-luvulla sammutin- ja sammutevalmistajille on luopua vaahtosammuttimien sisältämistä fluoratuista yhdisteistä (PFAS).

Preston ohjenuorana sammutinvalmistajana on minimoida valmistamiemme tuotteiden ympäristövaikutukset 

Kiinteistön sammuttimet voi jo nyt valita niin, että ne tukevat kestävän kehityksen periaatteita.  Tuotelinjamme on valmistettu ympäristöarvot huomioiden ja työmme jatkuu.

PrestoNevo vesisumusammuttimessa sammutteena on puhdas deionisoitu vesi - täysin ilman kemikaaleja. Nestesammutin tuotelinja (A-palot) ei sisällä lainkaan ympäristölle haitallisia fluoritensidejä.  Vaahtosammuttimissa (AB-palot) fluoritensidien määrä on minimoitu. 

Millieurkeur

Sammutinhuolto

 

5.

Sammutinhuolto ja -tarkastus

 

Jotta käsisammuttimet pysyvät toimintakunnossa, on ne tarkastettava ja huollettava säännöllisesti. Käsisammuttimia sekä paineastioita koskevat lait ja asetukset määrittelevät käsisammuttimien tarkastus-, huolto- ja koeponnistustoimenpiteet.

Täältä löydät lisätietoa siitä, mitä toimenpiteitä tarkastus ja huolto sisältävät.

 

Käsisammuttimien tarkastus:

 • On tehtävä vuoden välein, jos sammutinta säilytetään paikassa, jossa se on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten kosteudelle, tärinälle, lämpötilojen vaihtelulle tai pakkaselle.
 • On tehtävä kahden vuoden välein, jos käsisammutinta säilytetään kuivassa ja tasalämpöisessä sisätilassa.

Ensimmäisen tarkastuksen ja huollon ajankohta määräytyy käsisammuttimen valmistusajankohdan mukaan.

Presto-sammuttimien valmistusajankohdan päivämäärä (=tehtaan lopputarkastuspäivämäärä) on merkitty sammuttimen taakse kiinnitettyyn tarraan.

 

tuotekoodi

Presto-sammuttimen valmistusajankohdan löydät sammuttimessa olevasta tarrasta.
 

Käsisammutintyyppi

Toimenpide

Tarkastus-/huoltoväli

Jauhesammutin

1) Tarkastus

2)  Huolto

1) 1 tai 2 vuotta

2) 10 vuotta tai aina käytön jälkeen 

Vaahto- tai nestesammutin

1) Tarkastus

2) Huolto

1) 1 tai 2 vuotta

2) 5 vuotta tai aina käytön jälkeen 

Hiilidioksidisammutin

1) Tarkastus

2) Huolto

1) 1 tai 2 vuotta

2) 10 vuotta tai aina käytön jälkeen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammutinsäiliöiden määräaikaistarkastusväli

Käsisammuttimen säiliön määräaikaistarkastuksen eli koeponnistuksen aikaväli on kymmenen vuotta. Määräaika lasketaan käsisammuttimen valmistumisajankohdasta, jonka käsisammuttimen valmistaja on merkinnyt sammuttimeen. Säiliö on voitu valmistaa tätä aiemmin, mutta ratkaisevaa on säiliön ensimmäisen täytön/paineistuksen ajankohta.

Tätä kymmenen vuoden koeponnistusaikaväliä voidaan jatkaa enintään yhdellä vuodella, jos käsisammuttimen huoltoväli poikkeaa jostain syystä koeponnistuksen aikavälistä (Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 953/1999 36§).

Turvatekniikan keskus (TUKES) on valvova viranomainen koskien käsisammuttimien tarkastus- ja huoltotoimintaa. He ohjeistavat sammutinhuoltoliikkeitä myös käsisammuttimien säiliöiden tarkastusväleistä.

Social MediaJuly 2021

Luotettava kumppani

6.

Kumppani sammutinhuoltoon ja paloriskien hallintaan

 

Vastuu käsisammuttimien tarkastuksista ja huolloista on kiinteistön omistajalla tai haltijalla (Pelastuslaki 379/12). Käsisammuttimien tarkastuksia ja huoltoja saavat tehdä vain ne yritykset, joissa on käsisammuttimien vastuuhenkilön tutkinnon läpäissyt henkilö.

Ammattitaitoiset sammutinhuoltoliikkeet pystyvät tarkastamaan ja huoltamaan useimmat muutkin paloturvallisuuslaitteet. Katso tästä vinkkejä paloturvallisuuskumppanin valintaan sekä paloturvallisuussopimuksen sisältöön.

Autamme oikean tuotteen valinnassa

Haluatko opastusta tilaasi sopivan tuotteen valintaan? Soita 010 3877 200 tai laita viesti asiantuntijallemme myynti@presto.fi

“Vastaan mielelläni paloturvallisuuskysymyksiin. Palvelen kaikkia asiakkaita ja tilaukset sekä tarjoukset hoidan aina nopeasti.”
Marjo
Myyntipalvelu – tarjoukset ja tilaukset
“Ota yhteyttä, kun tarvitset tarjouksen tai haluat jättää tilauksesi. Palvelen asiakkaita hyvällä sykkeellä ja suurella innolla.”
Petri
Myyntipalvelu – tarjoukset ja tilaukset
“Olen erikoistunut palvelemaan pelastuslaitoksia ja teollisuutta. Kaasumittarit ja ympäristötuotteet ovat myös ominta aluettani.”
Joni
Myyntipalvelu – tarjoukset ja tilaukset

Kaikki palvelut kautta maan yhdestä paikasta


TILAUKSET & TARJOUSPYYNNÖT
huolto ja tuotteet

010 3877 200

myynti@presto.fi