Arvioi riskit ennalta – pelastussuunnitelma voi pelastaa henkiä

kirjoittaja Presto Oy
4 min lukuaika
31.12.2023 23:45

Tulipalon tai onnettomuuden sattuessa jokainen sekunti on arvokas. Huolella laadittu pelastussuunnitelma ehkäisee vaarallisia tilanteita ja voi pelastaa henkiä onnettomuustilanteessa. Lakisääteinen pelastussuunnitelma lisää turvallisuutta ja tulee olla jokaisen kiinteistön asukkaan tai käyttäjän helposti saatavilla. 

 

Presto pelsu-261647210

 

Mikä on pelastussuunnitelma?

Pelastussuunnitelma on lakisääteinen dokumentti, jossa on ohjeita ja tietoa kiinteistön turvallisuudesta. Suunnitelman toteutus aloitetaan kartoittamalla rakennukseen liittyvät vaarat ja riskit. Valmiissa pelastussuunnitelmassa annetaan toimintaohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä määritellään konkreettiset toimenpiteet vaaratilanteissa toimimiseksi. Pelastussuunnitelma laaditaan aina rakennuksen asukkaita ja käyttäjiä, ei viranomaisia varten. 

Pelastuslaki velvoittaa kiinteistön omistajat ja haltijat omatoimiseen varautumiseen. Asuinrakennuksissa ja liikekiinteistöissä se tarkoittaa muun muassa pelastussuunnitelman laadintaa ja sen ajantasaisuudesta huolehtimista. Tavoitteena on tukea riskien tunnistamista, turvallisuustyötä sekä varautumista onnettomuustilanteissa toimimiseen. 

 

Kuka vastaa pelastussuunnitelmasta?

Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kiinteistön haltija. Rakennuksen omistajan tai haltijan vastuulla olevien turvallisuusasioiden lisäksi pelastussuunnitelmassa huomioidaan myös kiinteistön käyttäjien vastuut. Pelastussuunnitelma laaditaan siten, että jokainen kiinteistössä asuva, toimiva tai vieraileva henkilö ymmärtää siihen kirjattujen asioiden vaikutukset turvallisuudelle ja löytää tarvitsemansa tiedot.

Jos rakennuksessa toimii useita toiminnanharjoittajia, rakennuksen haltijan tulee laatia pelastussuunnitelma yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa. Taloyhtiöissä vastuun kantaa taloyhtiön hallitus. Taloyhtiön hallitus vastaa, että pelastussuunnitelma on laadittu, ajan tasalla ja myös jaettu taloyhtiön asukkaille. Pelastussuunnitelman voi laatia itse tai sen tekemisen ja päivittämisen voi ulkoistaa ulkopuoliselle ammattilaiselle.

 

Omatoiminen varautuminen

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

 • ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä;
 • varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa;
 • varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät;
 • ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi.

Mitä laki sanoo? 

Pelastussuunnitelma on laadittava niissä kohteissa, joita lainsäädäntö ja asetukset edellyttävät. Tämä kattaa usein asuinrakennukset, liikekiinteistöt, työpaikkatilat ja monet muut tilat. Jokainen kohde laatii oman pelastussuunnitelmansa riippuen siitä, mitä toimintaa kiinteistössä harjoitetaan tai millaisia vaaratilanteita voidaan ennakoida.

Pelastuslaissa kiinteistön omistajaa, haltijaa ja toiminnanharjoittajaa velvoitetaan omatoimiseen varautumiseen sekä pelastussuunnitelman laatimiseen. Valtioneuvoston asetuksessa määritellään tämän lisäksi minkälaisiin rakennuksiin tai muihin kohteisiin pelastussuunnitelma on laadittava.Tällaisia kohteita ovat mm. asuinrakennukset, joissa vähintään kolme huoneistoa, työpaikkatilat, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien henkilöiden määrä on vähintään 50, kauppakeskukset ja vastaavat tilat sekä yli 400 neliömetrin myymälät ja ravintolat ja vastaavat, joissa yli 50 asiakaspaikkaa. Tarkka määrittely löytyy Valtioneuvoston asetuksesta.

 

Miten se tehdään? Kuka tekee?

Rakennuksen haltijan tulee laatia rakennuksen pelastussuunnitelma. Taloyhtiössä vastuu on taloyhtiön hallituksella. Pelastussuunnitelman voi laatia itse tai sen tekemisen ja päivittämisen voi ulkoistaa ulkopuoliselle ammattilaiselle. Pelastussuunnitelma on myös pidettävä ajan tasalla eli esim. huoltoyhtiön tai isännöitsijän vaihtuessa, tulisi tämä muutos päivittää suunnitelmaan.

Jos pelastussuunnitelman laatii itse, on muistettava päivittää suunnitelma aina, kun siihen tulee muutoksia. Lisäksi pitää varmistaa, että pelastussuunnitelma jaetaan kaikille asukkaille tai kiinteistössä toimiville.

Vaivaton ja hyvä tapa tehdä ja ylläpitää pelastussuunnitelmaa on Preston Avaimet käteen -palvelu. Preston palveluna pelastussuunnitelma tehdään aina paikan päällä juuri kyseisen kiinteistön riskit huomioiden. Ajantasainen, sähköinen ja verkkopalveluun tallennettu dokumentti on helppo jakaa kiinteistössä asuville tai toimiville.

 

presto-pelastussuunnitelma-kohdearviointi

Preston toteuttama pelastussuunnitelma sisältää aina riskiarvioinnin kohteessa paikan päällä.

 

Pelastussuunnitelman hinta, mitä tekeminen maksaa?

Pelastussuunnitelman hinta riippuu pääasiassa joko kiinteistön huoneistomäärästä (asuinkiinteistöt) tai kiinteistön pinta-alasta (liikekiinteistöt). Esimerkiksi pienelle taloyhtiölle, jossa on alle 10  huoneistoa Avaimet käteen tehtynä pelastussuunnitelma maksaa vain muutamia satasia. Se on hyvin pieni hinta jos yksikin henki säästyy tai omaisuusvahinko saadaan rajattua minimiin toimimalla onnettomuustilanteessa oikein. 

 

Ota riskit hallintaasi – tilaa pelastussuunnitelma

Presto auttaa yrityksiä ja organisaatioita luomaan turvallisuutta ja minimoimaan tulipalojen ja tapaturmien riskiä. Teemme jatkuvasti töitä sen eteen ettei kukaan loukkaantuisi tai mikään vaurioituisi tulipalon seurauksena. Mottomme on: Saving lives, together.

Tilaa pelastussuunnitelma Preston Avaimet käteen -palveluna →

 

Mikä on pelastussuunnitelman sisältö?

Pelastussuunnitelman sisältö on tarkkaan määritelty. Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus:

 • vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä;
 • rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä;
 • asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi;
 • mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.

 

Miten pelastussuunnitelma jalkautetaan asukkaille?

Oikein laadittu pelastussuunnitelma on aina ajan tasalla ja se on helppo jakaa kiinteistössä asuville tai siinä toimiville. Suunnitelman voi jakaa paperisena postilaatikkoon tai linkkinä verkkopalveluun. Suunnitelma pitää myös olla aina ajan tasalla ja tieto päivityksestä tulee olla jokaisen saatavilla. Asuinkiinteistöissä pelastussuunnitelman tekemisestä ja jakelusta vastaa taloyhtiön hallitus. Sähköisestä palvelusta voi tulostaa turvallisuusohjeet taloyhtiön asukkaille tai ilmoitustaululle.

Pelastussuunnitelman tarkoituksena on myös herättää asukkaat huomaamaan asuinympäristön vaaratekijät ja auttaa ehkäisemään vaaratilanteet ja vahingot. Siksi viestintä hallituksen ja asukkaiden sekä toiminnanharjoittajien kanssa on tärkeää. Pelastussuunnitelma on syytä lähettää, tai viestiä sen tärkein sisältö, kaikille asukkaille ja työntekijöille.

Rakennuksen omistajan tai haltijan vastuulla olevien turvallisuusasioiden lisäksi pelastussuunnitelmassa huomioidaan myös kiinteistön käyttäjien vastuut. Pelastussuunnitelma laaditaan siten, että jokainen kiinteistössä asuva, toimiva tai vieraileva henkilö ymmärtää siihen kirjattujen asioiden vaikutukset turvallisuudelle ja löytää tarvitsemansa tiedot.

 

Presto pelsu-1622092759

Pidä pelastussuunnitelma aina ajan tasalla, jotta jokainen kiinteistössä tietää,
miten onnettomuustilanteessa pitää toimia. Saving lives, together.

 

Mitkä ovat usein esiintyviä ongelmia?

Pelastussuunnitelma on lakisääteinen ja äärimmäisen tärkeä turvallisuuden kannalta. Silti kohtaamme usein haasteita, kuten 

 • Pelastussuunnitelma puuttuu kokonaan, kukaan ei tiedä kenen vastuulla asia on
 • Pelastussuunnitelma on laadittu, mutta sitä ei ole päivitetty pitkiin aikoihin
 • Paperiversion päivittäminen on työlästä ja jää siksi tekemättä
 • Pelastussuunnitelman jakaminen asukkaille ja rakennuksen käyttäjille koetaan vaikeaksi

 

Prestolta pelastussuunnitelma Avaimet käteen -palveluna!

Preston Avaimet käteen -palvelun avulla pidät pelastussuunnitelman aina ajan tasalla. Pelastussuunnitelma on sähköinen turvallisuusasiakirja, joka taltioidaan verkkopalveluun, ja josta sen voi jakaa vaivattomasti kaikille kiinteistön asukkaille tai toimijoille. 

Preston Avaimet käteen -palveluna saat suunnitelman valmiiksi tehtynä. Kiinteistön riskit kartoitetaan aina paikan päällä. Suunnitelmassa on huomioitu kohteen erityispiirteet ja mukana on kuvia tärkeistä kohteista, kuten poistumistiet. Suunnitelmaa on helppo jakaa verkkolinkkinä ja esimerkiksi vaihtuneet yhteystiedot on nopea päivittää. Lainsäädännön muutokset päivittyvät ammattilaisen tekemään suunnitelmaan automaattisesti. Lisäksi laadinnan aikana esille tulleet turvallisuushuomiot raportoidaan pelastussuunnitelman tilaajalle.

Pelastussuunnitelman laatiminen on tärkeä osa kiinteistön turvallisuuden ylläpitoa ja riskien hallintaa. Se on investointi, joka voi osoittautua korvaamattomaksi, säästäen sekä omaisuutta että henkiä.

 

 

Preston pelastussuunnitelma sisältää:

 • Pelastussuunnitelma sähköisessä muodossa, käyttäjätunnus ja linkki verkkopalveluun 
 • Toimintaohjeet eri tilanteissa
 • Aina riskiarvioinnin kohteessa paikan päällä
 • Yleisen turvallisuusohjeen, jonka voi tulostaa esim. rappukäytäviin
 • Asukkaan turvallisuusohjeen, jonka voi liittää esim. talokansioon
 • Verkkopalvelun ylläpitomaksu vuodeksi

Taloyhtiön pelastussuunnitelma on turvallisuusdokumentti, joka ei ainoastaan edistä asukkaiden ja omaisuuden suojelua, vaan on osa lainsäädännöllistä velvoitetta. 

Sähköinen pelastussuunnitelma mahdollistaa sen, että tärkeä turvallisuustieto on helposti saatavilla ja päivitettävissä. Kriittisissä tilanteissa sähköinen pelastussuunnitelma tarjoaa nopean pääsyn oleelliseen tietoon sekä mahdollistaa reaaliaikaisten päivitysten tekemisen ja tiedon jakamisen osapuolten kesken.

Kiinteistön omistajille, isännöitsijöille ja taloyhtiöiden hallituksille on tärkeää muistaa, että pelastussuunnitelma on elintärkeä osa kiinteistön ylläpitoa ja riskienhallintaa. Se on investointi, joka voi osoittautua korvaamattomaksi, suojellen sekä ihmishenkiä että omaisuutta.

 

Pelastussuunnitelma:

 • kirjaa rakennukseen liittyvät vaaranpaikat ja riskit
 • listaa toimintaohjeet tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi
 • antaa toimintaohjeet vaaratilanteissa toimimiseksi

Tilaa uutiset sähköpostiisi