Korvaa terveydelle haitalliset vaahtosammuttimet PFAS-vapailla sammuttimilla

kirjoittaja Presto Oy
6 min lukuaika
9.11.2023 13:10

PFAS-yhdisteet ovat joukko erittäin tehokkaita aineita, joita on käytetty sammutusvaahdoissa hyvän sammutustehon saavuttamiseksi. PFAS-fluoriyhdisteet ja niiden hajoamistuotteet ovat kuitenkin erittäin pysyviä, ja osan niistä tiedetään olevan terveydelle ja ympäristölle haitallisia. 

 

sammutusvaahto


Sammutusvaahdoissa käytettävät PFAS-yhdisteet ovat terveydelle haitallisia. ECHA, Euroopan Kemikaalivirasto
käsittelee parhaillaan lakiehdotusta, joka kieltäisi PFAS-yhdisteitten käytön sammutusvaahdoissa.

Sammutusvaahdoista PFAS-yhdisteet päätyvät helposti luontoon ja voivat saastuttaa pintavesiä, pohjavesiä sekä maaperää. Jos yhdisteiden käyttäminen jatkuu, ne kertyvät juomaveteen, ravintoon ja ympäristöön. 

Helsingin Sanomissa oli 29.10.2023 uutinen, miten kalastajan verestä löytyi poikkeuksellinen määrä ympäristömyrkkyjä. Uutisen mukaan kalastajan elimistöön myrkyt olivat päässeet kolmen vuosikymmenen ajan Helsingin Vanhankaupunginlahdella kalastetuista kaloista. Vesistöön myrkyt olivat valuneet mm. Helsinki-Vantaan lentoasemalta sekä kahdelta läheiseltä jätevedenpuhdistamolta. Lentoasemalla PFAS-kemikaaleja pääsi ympäristöön paloharjoitusalueelta sekä lentohallissa 2014 tapahtuneen sammutusvaahtovuodon seurauksena. Lue Helsingin Sanomien uutinen täältä >>>

Presto-Vesisammutin-S6WM-turvallinen-vesistölle


Preston Vesisammutin S6WM sekä S9WM on täysin PFAS-vapaa ja turvallinen, myös vesistöille.
Sammutteena puhdas deionisoitu vesi.


Lainsäädäntö muuttuu, sammutusvaahtojen PFAS-yhdisteet tullaan kieltämään

Tieto PFAS-yhdisteiden haitallisista ja pitkäaikaisista vaikutuksista on lisääntynyt, ja nyt on esimerkiksi palontorjunta-alalla aika luopua näiden aineiden käytöstä lopullisesti. Euroopassa on jo jonkin aikaa ollut valmisteilla kemikaalilainsäädäntö, joka tulee rajoittamaan PFAS-yhdisteiden käyttöä sammutusvaahdoissa. Ehdotus on parhaillaan Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) käsittelyssä. 

Lainsäädäntöehdotus kieltäisi voimaantullessaan muun muassa PFAS-yhdisteitä sisältävien sammutusvaahtojen markkinoille tuomisen sekä käyttämisen. Rajoitukset tulevat koskettamaan myös käsisammuttimissa käytettäviä sammutteita. 

Kun kielto astuu voimaan, sillä on merkittävä vaikutus vaahtosammuttimien teholuokitukseen, erityisesti B-paloluokkaan. Lisäksi rajoituksilla olisi suuri vaikutus vesipohjaisten käsisammuttimien korkeimpiin teholuokkiin. Vaahtosammuttimien korkea sammutusteho on tähän asti saatu aikaiseksi nyt kiellettävillä fluoriyhdisteillä.

Lue lisää:
SFS:n palontorjuntaryhmän tiedote >>>
Tietoa PFAS-yhdisteistä >>>
EHCA Euroopan kemikaalivirasto>>>

 

Kiinteistön omistaja vastaa sammuttimien valinnasta

Pelastuslaki velvoittaa rakennuksen omistajaa, haltijaa ja toiminnan harjoittajaa omatoimiseen varautumiseen sekä ehkäisemään tulipalojen ja muiden vaaratilanteiden syntymistä. Laissa edellytetään, että sammutuslaitteita on riittävästi ja että ne pidetään toimintakunnossa, mutta laissa ei täsmennetä yksityiskohtaisesti sammutuslaitteiden määrää tai tyyppiä. Sammuttimien lukumäärä, tyyppi ja sijoittelu on mukautettava sen perusteella, mihin niitä on tarkoitus käyttää ja minkälainen on toimintaympäristön paloriski.

Kiinteistön kaikilla asukkailla sekä toimijoilla on vastuu ehkäistä tulipalojen syttymistä ja vaaratilanteita, mutta sammuttimien valinnasta vastaa lainsäädännön mukaan aina kiinteistön omistaja. Kaikki muut ovat vain suosittelijoita: niin palokonsultit, pelastusviranomaiset kuin myös paloturvallisuusliikkeet. Kiinteistön omistaja voi kysyä neuvoa valintaan haluamiltaan tahoilta, mutta lopullisesta päätöksestä hän vastaa itse.

tarja-vilmi-edelläkävijä


Tarja Vilmillä on pitkä kokemus paloturvallisuudesta ja hän on aktiivisesti jakanut viimeisintä tietoa sekä
kouluttanut eri osapuolia  tulevan lainsäädäntömuutoksen vaikutuksesta kiinteistöjen sammutinvalintoihin. 


Alan konkarin vahva suositus

– Valitettavan moni nykyisistä suosituksista ei ota huomioon tulevan Eurooppalaisen kemikaalilainsäädännön tuomia rajoituksia. Vanha suositus ”vaahtosammutin 34A183B” pitäisi nyt kertakaikkiaan unohtaa. Me Prestolla haluamme olla edelläkävijöitä turvallisemman sammuttamisen puolesta. Korvaamme jo nyt huoltotoiminnassa yli puolet vaahtosammuttimista PFAS-vapailla ja myrkyttömillä vesipohjaisilla vaihtoehdoilla. Tämä suuntaus tulee vahvistumaan tulevaisuudessa ja suosittelen jokaisen sammuttimista vastaavan tekemään samoin. Ympäristön ja ihmisten terveyden takia, sanoo Tarja Vilmi, Preston tuotehallintajohtaja.

 

Käsisammutintyyppien valinta

Alkusammutuskaluston oikea valinta on tärkeä osa uusien kiinteistöjen sekä olemassa olevien kiinteistöjen paloriskien hallintaa. Pelastuslain mukaan vastuu alkusammutuskaluston valinnasta on rakennuksen omistajalla.

Oikein valitut, mitoitetut ja huolletut käsisammuttimet ovat tehokas keino ehkäistä palovahinkojen syntymistä ja leviämistä.

Sammuttimen valinnassa mahdollisimman korkea teho ei ole enää yhtä keskeisessä roolissa kuin aikaisemmin. Sammuttimen tyyppi valitaan sen mukaan mikä materiaali voi syttyä ja palaa. Vesipohjaisista sammuttimista vesisammutin ja nestesammutin valitaan aina ennen vaahtosammutinta, mikäli kohteessa ei ole vaaraa palavan nesteen palolle (B-luokka). Ulkotiloihin suosituksemme on aina jauhesammutin sekä laajan käyttölämpötila-alueen että ympäristötekijöiden vuoksi.

Ohjeet ja suositukset sammuttimien määrästä vaihtelevat. Karkeaksi peukalosäännöksi kiinteistön sammuttimien lukumäärälle sopii seuraavan mallin soveltaminen: yksi sammutin alkavaa 200-300 m2 kohti ja sammuttimien maksimietäisyys 20-25 m.

Lataa opas: Käsisammuttimen laadun ja määrän optimointi >>>
Katso sammuttimen valintakaavio >>>
Mobiililaitteelle optimoitu sammuttimen valintakaavio löytyy täältä >>>

sammuttimen valinta 1200-3


Valitse käyttökohteeseen sopivin sammutin kaavion mukaan.

 

Sammutintyypit, joita uusi kemikaalilainsäädäntö koskee

Tuleva EU-tason PFAS-yhdisteiden käyttöä rajoittava lainsäädäntö koskee vain vesipohjaisia sammuttimia. Jauhesammuttimissa tai hiilidioksidisammuttimissa ei kyseisiä yhdisteitä käytetä, joten ne eivät kuulu tulevan lainsäädännön piiriin.

Alla lyhyt kuvaus siitä, mitä vesipohjainen sammutin tarkoittaa. Arkikielen sana " vaahtosammutin" on vain yksi vesipohjaisten sammuttimien tyyppi.

Vesipohjaiset sammuttimet

Sammutteiden perusaineena on vesi. Erilaisilla lisäaineilla tehostetaan haluttuja sammutusominaisuuksia tai tehoa. Käsisammuttimia koskevan standardin SFS-EN 3-7 mukaan vesipohjainen sammutin sisältää a) vettä b) vettä sekä lisäainetta tai c) kemikaaliliuosta. 

Vesipohjaiset sammuttimet jaetaan seuraaviin kolmeen tyyppiin: 

Vesisammutin (puhdas vesi) – paloluokka A 
Sammuttimet, joissa sammutteena on puhdas tai puhdistettu vesi, eikä lainkaan lisäaineita. 

Nestesammutin (vesi ja lisäaine/vesisammutin lisäaineella) – paloluokka A 
Sammutteessa tensidejä ja muita lisäaineita, jotka eivät ole PFAS-yhdisteitä (esim. suolat, urea, levänestoaineet). Lisäaineilla nostetaan A-paloluokkaa.

Vaahtosammutin (vesi ja kemikaali) – Paloluokka AB 
Nykyisillä ns. perinteisillä vaahtosammuttimilla on tyypillisesti korkea B-luokan sammutusteho. Tällä hetkellä markkinoilla olevat sammuttimet sisältävät lähes poikkeuksetta PFAS-yhdisteitä. Vaahtosammuttimia (AB), joissa ei ole PFAS-yhdisteitä on jo Suomen markkinoilla Esimerkiksi Preston uudet S6SFF ja S9SFF vaahtosammuttimet eivät sisällä lainkaan PFAS-yhdisteitä.

 

Uusi suositus – mitä ”vaahtosammutin 34A183B” tilalle?

Suositusten muuttuessa yksi suurimmista haasteista on yleensä vanhasta poisoppiminen – niin nytkin. Vaikka tulevasta lainsäädännöstä on jaettu tietoa jo yli vuoden ajan ja sisäministeriö on ehdottanut sammutinsuositusten uusimista (8.6.22 HE luonnos laiksi eräistä paloturvallisuuslaitteista), liian moni kopioi vanhoja suosituspohjia ja liian harva valitsee tulevan lainsäädännön huomioivan myrkyttömän vaihtoehdon.

Yleiseksi suositukseksi muodostunut vaahtosammutin 34A183B tulee nyt korvata vastaamaan tulevia vaatimuksia. Vanha ohjeistus perustui 2015 markkinoille tulleisiin tehokkaisiin vaahtosammuttimiin, joiden korkea teho saatiin aikaiseksi nyt kiellettävillä fluoriyhdisteillä (PFAS). Kun fluori kielletään ja otetaan pois sammutusvaahtojen lisäaineista, tällaisiin teholuokkiin ei enää päästä. Tutkimuksen mukaan useimmissa kiinteistöissä riittävä sammutin tehokkaan sammuttamisen sekä henkilöturvallisen alkusammutuksen näkökulmista ovat 21A - 27A -luokan sammuttimet.


Paloluokat - uusi suositus:

Kohteessa ei vaaraa nestepaloille
Mikäli lämpimissä sisätiloissa ei ole nestepalovaaraa (B-palo) kohteeseen voidaan valita A-luokan vesipohjainen sammutin ilman B-luokitusta. Kun fluoriyhdisteet (PFAS) poistetaan käsisammuttimista, vaikuttaa tämä nestepaloluokkaan (B) alentavasti. Jatkossa onkin mietittävä tarkemmin, onko kohteessa nestepalovaaraa. Jos ei ole, niin käsisammuttimeksi riittää A-paloluokiteltu vaihtoehto.

Vesisammuttimet – tyypilliset teholuokat 
6 litraa – 21A
9 litraa – 27A

Nestesammuttimet: 
6 litraa – 43A
9 litraa – 55A

Kohteessa on nestepalovaara: 
Mikäli kohteessa on nestepalovaara, paras vaihtoehto kohteeseen on joko ABC-luokan jauhesammutin tai AB-luokan vaahtosammutin, joka ei sisällä PFAS-yhdisteitä. 

Vaahtosammuttimet, jotka eivät sisällä PFAS yhdisteitä:
6 litraa – 21A183B
9 litraa – 27A233B

Jauhesammuttimet:
6 kg – 43A233BC / 55A233BC
12 kg – 55A233BC 

Vaahtosammuttimet, jotka  sisältävät PFAS-yhdisteitä:
6 litraa – 34A183B
9 litraa – 55A233B

Huomio: 
Kohteeseen voidaan valita ennen kemikaalilainsäännön voimaantuloa myös PFAS-yhdisteitä sisältävä AB-luokiteltu vaahtosammutin. Tällöin on kuitenkin huomioitava, että sammutinvalmistajat eivät pysty takaamaan PFAS-yhdisteitä sisältävien sammutteiden saatavuutta ensimmäisen huoltovälin (5-vuotta) tullessa täyteen.  

Isot kemikaalivalmistajat ovat reagoineet jo nyt tuleviin PFAS rajoituksiin. Muun muassa 3M on uutisoinut lopettavansa PFAS-kemikaalien valmistamisen. Lue uutinen >>>

 

Teholuokat - uusi suositus: 

Riittävä teholuokka:
Preston Ruotsissa 2020 teettämän tutkimuksen mukaan lämpimissä sisätiloissa, joissa ei ole nestepalovaaraa, henkilöturvalliseen ja tehokkaaseen sammutukseen riittää 21A - 27A -teholuokan käsisammutin. Lisätietoja tutkimuksesta >>>

Korotettu teholuokka:
Mikäli kohteeseen (lämpimät sisätilat) halutaan paloriskien tai muiden kohteen erityispiirteiden vuoksi korkeampi A-paloluokka, vaihtoehtona vesisammuttimelle on nestesammutin (A), jossa A-luokitusta on nostettu lisäaineilla, jotka eivät sisällä PFAS-yhdisteitä. 

 

Preston PFAS-vapaat tuotteet (vesipohjaiset):

pfas-vapaat-sammuttimat-1

Tänä päivänä sammutinvalmistajien tuotekehitystä ja valmistusta ohjaavat yhä enemmän ympäristötekijät. Eurooppalainen kemikaalilainsäädäntö on jo kieltänyt osan nestepohjaisissa sammuttimissa käytetyistä kemikaalesta. Me haluamme olla tässäkin asiassa edelläkävijä ja siksi Presto on sitoutunut poistamaan sammuttimistaan asteittain kaikki ympäristölle ja ihmisille myrkylliset lisäaineet. 

Preston tuotelinjassa löytyy useita täysin PFAS-vapaita ja myrkyttömiä sammuttimia.

Preston PFAS-vapaat sammuttimet:

Tyyppi
Malli
Koko
Teholuokka
Kommentti
Vesisammutin
Presto S6WM
6 litraa
21A40F
Soveltuu/on testattu (EN3-7) elintarvike-rasvapaloihin
Vesisammutin
Presto S9WM
9 litraa
27A34B*40F
Soveltuu/on testattu (EN3-7) elintarvike-rasvapaloihin
Nestesammutin
Presto S6 Green
6 litraa
43A
Nestesammutin
Presto S9 Green
9 litraa
55A
Nestesammutin
Presto W9K-30
9 litraa
21A
Pakkasenkestävä -30°C
Nestesammutin
Presto LB6
6 litraa
27A21B*
Erikoissammutin litiumakkupaloihin
Vaahtosammutin
Presto S6SFF
6 litraa
21A183B
Vaahtosammutin
Presto S9SFF
9 litraa
27A233B


*) Presto Vesisammutin on testattu eurooppalaisen EN3-standardin mukaan luokkaan B, mutta sitä ei voida sertifioida, koska sammutusaineen määrä on saavutetussa paloluokassa standardin alarajan ulkopuolella. Testimme kuitenkin osoittavat, että vesisumusammutin on tehokas pienempien B-luokan palojen sammuttamiseen

Tutkimus julkisten tilojen tulipaloista

Presto on pohjoismaiden ainoa sammutinvalmistaja ja on seurannut eurooppalaisen kemikaalilansäädännön kehitystä tarkasti. Vaatimus fluoriyhdisteiden kiellosta käsisammuttimista haastoi yrityksen tuotekehitysosaston. Tämän vuoksi Presto tilasi jo vuonna 2020 ulkopuolisen tutkimuksen, joka perustui Ruotsin turvallisuusviraston (MSB) tilastoihin julkisissa tiloissa syntyneistä tulipaloista ja tyypillisistä palonkuluista. 
Julkisia tiloja ovat mm. kaupat, hotellit, koulut, urheilutilat, matkustusterminaalit, toimistot, ravintolat, teatterit, elokuvateatterit, museot, kirjastot ja kirkot. 

hotelli-presto-sammutin


Ulkopuolisen tutkimuksen mukaan julkisissa tiloissa, kuten hotellit ja mm. koulut riittävän tehokas ja
henkilöturvallinen sammutin on 21A - 27A -luokan sammutin.


Tutkimustieto ja havainnot antoivat Prestolle perustan sekä innovoi kehittämään uusia sammutteita ja sammutusmenetelmiä. Presto haastoi sekä omia että toimialan suosituksia. 

Tutkimuksen päähuomiot

  • Yli 90% syttyneistä paloista olivat A-luokan paloja (mm. puu, paperi, tekstiili)
  • Pelkkiä nestepaloja (B) ei syttynyt juuri lainkaan
  • Julkisissa kohteissa riittää sammutin, joka sammuttaa A-luokan paloja sekä soveltuu sähköpalojen sammuttamiseen
  • Riittävä sammutin tehokkaan sammuttamisen sekä henkilöturvallisen alkusammutuksen näkökulmista on 21A - 27A -luokan sammuttimet

Turvallinen ja tehokas sammuttaminen – 21A - 27A riittää

Vuonna 2020 tilatussa ulkopuolisessa tutkimuksessa selvisi, että riskit henkilöturvallisuuden vaarantumiseen kasvavat paljon ennen kuin sammuttimen kapasiteetti rajoittaa alkusammutuksen tehoa.

Suurempi sammutusteho tarkoittaa sitä, että sammutteeseen tarvitaan enemmän lisäaineita, joilla on usein haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia. Kun edelleen käytössä olevista PFAS-yhdisteistä ollaan luopumassa, on varmistettava, että niitä ei korvata muilla haitallisilla lisäaineilla. Puhtaan sammutteen valinta on aina parempi vaihtoehto kuin se, että käyttöön valitaan perusteettomasti liian tehokas sammutin.

Tutkimuksessa henkilöriskien arvioimiseksi lähtökohdaksi valittiin Yhdysvaltojen työterveys- ja turvallisuusviraston OSHA:n manuaalisen paloturvallisuuden riskiarvioinnin malli.

Sammuttajan henkilökohtaisen turvallisuuden takaamiseksi 2,2 MW:ia suurempia paloja ei ole turvallista sammuttaa ilman suojavarusteita, koska lämpösäteily on liian korkea.

presto turvallinen sammuttaminen


Sammuttajan henkilökohtaisen turvallisuuden takaamiseksi 2,2 MW:ia suurempia paloja ei ole turvallista sammuttaa ilman suojavarusteita, koska lämpösäteily on liian korkea. Henkilöturvalliseen sammuttamiseen lämpimissä sisätiloissa (joissa ei ole riskiä palavien nesteiden paloille) riittää 21A – 27A käsisammutin.


Lisätietoa:

Opas: Käsisammuttimien määrän ja laadun optimointi >>>
Opas: käsisammuttimen ABC >>>

Tarja Vilmi, tuotehallintajohtaja, Presto Oy
tarja.vilmi@presto.fi / Puh. 010 3877 215

 

Tilaa uutiset sähköpostiisi