Savunpoistoluukkujen tarkastus - osa kiinteistön paloriskien hallintaa

kirjoittaja Tarja Vilmi
2 min lukuaika
2.9.2020 15:32

Savunpoistojärjestelmät ja – laitteet ovat olennainen osa kiinteistöjen paloriskien hallintaa. Savunpoistolaitteistot turvaavat ihmisten poistumisen palavasta rakennuksesta sekä helpottavat pelastajien sammutustyötä poistamalla savua ja ylipainetta sekä alentamalla palotilan lämpöä. Tulipalotilanteissa liian moni savunpoistoluukku ei kuitenkaan toimi oikealla tavalla.

Huoltamattomuus nostaa riskiä

Maassamme on satojatuhansia savunpoistoluukkuja ja puhaltimia. Liian usein ongelmana on luukkujen toimimattomuus tulipalotilanteissa. Mikäli savunpoistoluukku ei avaudu silloin kun sen pitäisi, nostaa tämä isomman vahingon mahdollisuutta tulipalopalotilanteessa huomattavasti. Usein syynä järjestelmän toimimattomuuteen ovat mm. säännöllisen kunnossapidon puuttuminen sekä huoltojen heikko laatu.

Yhä useammin tulee vastaan kohteita, joissa varsinaiset tarkastus- ja huoltotyöt ovat jääneet vähäiselle huomiolle ja kunnossapidon painopiste on vakiintunut laukaisutapahtumalle. Savunpoiston luotettava toiminta lainsäädännön edellyttämällä tavalla varmistetaan asianmukaisella ja säännöllisellä tarkastuksella ja ylläpidolla.

Lainsäädäntö määrittää vastuut

Savunpoistojärjestelmien ylläpitoa ohjaavat useat lait, asetukset, säädökset ja ohjeet.

Pelastuslaki (379/2011) 12§ velvoittaa rakennuksen omistajaa, haltijaa ja toiminnanharjoittajaa pitämään laitteistot kunnossa. Viimekädessä vastuu on rakennuksen omistajalla, mikäli kunnossapitovastuuta ei ole esimerkiksi vuokrasopimuksessa toisin sovittu

Muuta savunpostolaitteistoa koskevaa lainsäädäntöä: Rakennustuoteasetus (305/2011), Maankäyttö- ja rakennuslaki (958/2012), ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017) sekä laki pelastustoimen laitteista (10/2007)

Koska lainsäädännöstä puutuu samankaltainen huoltoa ohjaava lainsäädäntö kuin esimerkiksi käsisammuttimilla, laatii Rakennustietosäätiö parhaillaan RT-korttia rakennusten savunhallinnasta ja savunpoistolaitteiden kunnossapidosta.

” RT-kortin tarkoituksena on luoda yhtenäinen ohjeistus mm. sille kuinka kiinteistöjen savunpoistolaitteistot tulisi pitää kunnossa. RT-kortti on tarkoitettu sekä rakennusten ylläpidosta vastaaville että ylläpitoa tuottaville yrityksille. Tarkoituksena on parantaa huoltotoiminnan laatua sekä luoda yhtenäinen pohja sille mitä kaikkia toimenpiteitä asianmukainen kunnossapito sisältään”, kertoo RT-kortin laadinnassa mukana oleva Martin Mitikka.

 

Koska pitää huoltaa?

Savunpoistolaitteet huolletaan yleisemmin kerran vuodessa. Laitteistojen tarkastus ja huolto sisällytetään laitteistojen kunnossapito-ohjelmaan, joka laaditaan rakennuksen käyttötapa huomioiden.

Teollisuudessa, jossa laitteiden käyttöympäristö on vaativa esim. ilmassa olevien partikkeleiden takia, jotka altistavat laitteet likaantumiselle, on laitteiden elinkaaren maksimoimiseksi järkevää lyhentää huoltoväliä puoleen vuoteen.

Toisena esimerkkinä voidaan pitää toimisto- tai liiketilaa, jossa ilman suhteellinen kosteusprosentti on matala eikä lämpötilaeroja esiinny. Tällaisessa käyttöympäristössä voidaan kerta vuoteen toteutettavaa huolto- ja koestustöitä pitää riittävänä.

  • Savuluukkujen määrän ollessa suuri, vuosihuollossa tarkastetaan kaikki luukut ja jokaisen ohjauskeskuksen luukuista laukaistaan 20% - 30%.
  • Mikäli luukkuja on vain pieni määrä, kaikki luukut tarkastetaan ja laukaistaan kaikki samalla kertaa.
    Huom! Mikäli savunpoistolaitteita ei ole huollettu säännöllisesti, ensimmäisellä huoltokerralla koelaukaistaan kaikki luukut. Jos huolto on ollut säännöllistä, voidaan noudattaa 20% - 30% -mallia.

Mitä tarkastetaan - yleisimmät viat?

Savuluukkujen tarkastuksessa tarkastuskohteet ovat: merkinnät, luukun yleiskunto, laukaisut (riippuen laukaisumekanismista), laukaisukeskus ja kaapelointi.

”Tyypillisimpiä eteemme tulleita vikoja ovat akkujen toimimattomuus, avauslaitteiden viat sekä huoltamattomuudesta johtuva laitteiston huono yleiskunto.”, toteaa Presto Paloturvallisuuden aluejohtaja Tero Haapaniemi.

 

Huoltotyöt täytyy aina suorittaa laitevalmistajien huolto-ohjeiden mukaan. Tarkastuksista ja huolloista tulee aina vaatia selkeä kirjallinen tarkastuspöytäkirja.

Säännöllisen huollon edut kiinteistön omistajalle

Viranomaiset ovat valveutuneita ja seuraavat rakennusten pelastustoimen laitteiden, kuten savunpoistojärjestelmän, huoltohistoriaa. Kiinteistön omistajalle on aina edullisempaa ylläpitää laadukasta sekä hyvin dokumentoitua kunnossapito-ohjelmaa. Turhat, huonosta kunnossapidosta johtuvat, huoltokatkokset tuovat käytännössä aina ”piikkejä” kustannuksiin. Hyvin hallinnoitu dokumentointi helpottaa myös paloviranomaisen valvontatyötä.

Savunpoistoluukkujen säännöllinen tarkastus on osa kiinteistön paloriskien hallintaa. Varmista, että teillä luukut toimivat tulipalotilanteessa.

New call-to-action

 

Tilaa uutiset sähköpostiisi